16 червня 2020 року о 10-00 годині за адресою: Київ, вул. Саксаганського, 75, конференцзала ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України».

Офіційний захист докторської дисертації Андрусишиної Ірини Миколаївни.

Дисертаційна робота Андрусишиної Ірини Миколаївни – старшого наукового співробітника лабораторії аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» на тему: «Гігієнічна оцінка впливу металів на ендокринну систему як техногенних факторів малої інтенсивності» представлена на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 14.02.01- гігієна та професійна патологія.

Робота виконана в ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Науковий консультант: академік НАМН України, член-кор. НАН України, д.мед.н., професор Трахтенберг Ісаак Михайлович.

Офіційні опоненти:

Резніков Олександр Григорович, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, завідувач відділом ендокринології репродукції і адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»;

Ерстенюк Ганна Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри біологічної та медичної хімії з курсом фізколоїдної та біонеорганічної хімії, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»;

Пихтєєва Олена Гераклітівна, доктор біологічних наук, завідувачка лабораторії промислової та екологічної токсикології ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України»


16 червня 2020 року о 13-00 годині за адресою: Київ, вул. Саксаганського, 75, конференцзала ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України».

Офіційний захист кандидатської дисертації Бубало Наталії Миколаївни.

Дисертаційна робота Бубало Наталії Миколаївни - молодшого наукового співробітника відділу «Інститут експериментальної токсикології і медико-біологічних досліджень» ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» на тему: «Ураження гепатобіліарної системи, метаболічні порушення та обезогенні ефекти у хворих, що перенесли гострі та хронічні інтоксикації пестицидами» представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.06 – токсикологія.

Робота виконана у ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України».

Науковий керівник: д.м.н., професор Балан Галина Макарівна.

Офіційні опоненти:

Овсяннікова Людмила Михайлівна, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії молекулярної біології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», заступник начальника науково-координаційного управління Національної академії медичних наук України;

Кірсенко Віктор Володимирович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України».


Подробиці та дисертації можна подивитись за цим посиланням.