Відділ розпочав свою діяльність в 1998 році і був представлений відділеннями статистики та санітарної освіти ( керівники: проф. Б.О.Чорний, Б.Я.Шур). Як самостійний організаційно-методичний відділ був створений в 1944році. Його очолювали Б.Я.Шур ( 1944 -1946рр.; к.м.н. О.М. Супоницький (1946-1974р.р.); проф. О.М. Дудко ( 1974-1976р.р.); к.м.н. І.Е.Факторов (1976-1983р.р.). В 1984 році відділ був реорганізований у відділ епіддосліджень, який очолювали к.м.н. І.Е. Факторов (1984- 1996р.р.), д.м.н. Л.А.Гворзденко (1996-2002р.р.), д.м.н., проф. А.М. Нагорна (2002р – по теперішній час).

До складу відділу епідеміологічних досліджень входить відділ науково-медичної інформації, міжнародних зв’язків, лабораторія моніторингу професійного здоров’я та наукова бібліотека.

Основними напрямками наукових досліджень відділу є: вивчення рівня, закономірностей та причин розвитку і розповсюдження професійної та виробничо-обумовленої захворюваності працівників різних галузей виробництва; визначення ризику розвитку захворювань від дії чинників виробничого та оточуючого середовища, розробка профілактичних заходів, спрямованих на запобігання виникнення профзахворювань, спрямованих на покращення умов праці та стану здоров‘я робітників. Проводяться дослідження щодо гігієнічного моніторингу з охорони здоров’я працюючого населення, медико-соціальних та економічних втрат від професійної захворюваності, а також з профілактики туберкульозу та ВІЛ/СНІДу на робочому місці медичних працівників.

Відділом протягом багатьох років вивчається професійна захворюваність в Україні у динамиці спостереження та в порівнянні з світовими тенденціями. Проводилися дослідження захворюваності та умов праці робітників в різних галузях виробництва, в тому числі в регіонах, які забруднені радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС. Важливе місце займає дослідження виникнення променевої катаракти у населення та ліквідаторів в співставленні з радіаційним навантаженням на організм. Результати виконання спільного українсько-американського проекту з дослідження епідеміології радіаційної катаракти лягли в основу нового нормативу опромінення та прийняття в 2012 році Основного Стандарту Безпеки МАГАТЕ для держав учасників.

На підставі поглибленого вивчення професійної захворюваності в Україні за період 2001-2012 рр. розроблено методологію розрахунків медико-соціальних та економічних витрат суспільства, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, Пенсійного фонду, підприємств з використанням міжнародного інтегрального показника втрачених років здорового життя - DALY, спричинених професійною патологією, існуючі методичні розробки були адаптовані до вирішення конкретних завдань відповідно до сучасних соціально-економічних умов.

Фахівцями відділу розроблені організаційне забезпечення, структура та принципи функціонування Державного реєстру України осіб, яким встановлено діагноз професійного захворювання (отруєння), на даний час підготовлено пакет документів щодо його для створення та існування, які направлені до МОЗ України.

Відділ координує роботу з підвищення кваліфікації лікарів з гігієни праці та інших фахівців, які займаються дослідженнями та гігієнічною оцінкою факторів виробничого середовища, а також лікарів- профпатологів. Співробітники відділу впроваджують на практиці результати наукових розробок, приймають участь в підготовці документів державного рівня, санітарних норм та правил, стандартів, методичних вказівок та рекомендацій. За участю співробітників відділу підготовлено та видано більше 30 методичних рекомендацій та інформаційних листів. Співробітники відділу пропагують гігієнічні та медичні знання серед населення, сприяють координації наукових досліджень, які проводяться в інших установах гігієнічного профілю з проблеми «Гігієна праці та профзахворювання». На базі відділу працює редколегія «Українського журналу з проблем медицини праці» (ISSN 2223-6757).