УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ

МЕДИЦИНИ ПРАЦІ

Інформація для авторів


Редакція журналу «Український журнал з проблем медицини праці» запрошує Вас до активної співпраці!

До редакції подаються наукові роботи, що раніше ніде не друкувалися, не мають інформації, яка становить державну таємницю: оригінальні статті; лекції; огляди літератури; рецензії (на замовлення редакції); реферати, анотації дисертацій; інформація про роботу з’їздів, конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів та інших наукових, науково-практичних і практичних заходів (на замовлення редакції). Журнал включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт ДАК (колишній ВАК) України (розділ «Медичні науки», «Біологічні науки»).

Правила подання матеріалу для опублікування:

1Наукові роботи з результатами дисертаційних робіт можуть бути опубліковані у рубриці Оригінальні статті». Стаття повинна складатися із вступу і основної частини. Відповідно до вимог (АК України, у вступі необхідно висвітлити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання). В основній частині викладається основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів та наводяться висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Структура основної частини може мати такі елементи:

- матеріали та методи дослідження;

- результати дослідження та їх обговорення;

- висновки.

2 Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою:

- індекс УДК у верхньому лівому куті листа;

- назва статті — великими жирними літерами (по центру, назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться);

- прізвища та ініціали авторів (по центру);

- текст статті у відповідності до пункту 1;

- інформація щодо джерел фінансування дослідження (наприклад, вказати номер державної реєстрації теми, за якою виконано дослідження);

- назва організації, де працює автор, із зазначенням міста (за наявності авторів з різних організацій необхідно вказати, де працює кожен з авторів);

- анотація та ключові слова мовою, на якій написано статтю; основний текст анотації (реферату) повинен мати такі розділи: актуальність, мета дослідження, методи, результати, висновки (та/або рекомендації; ці розділи мають бути відокремлені абзацами;

- література - список літературних посилань мовами оригіналів (згідно ДСТУ 8302:2015);

- references - список літературних посилань англійською мовою за стандартом Harvard (http://ars-administrandi.com/rus/standart_Harvard.doc) із зазначенням DOI та URL-адрес посилань (за наявності);

- назва статті, прізвища та ініціали авторів, назва організацій, анотація та ключові слова російською і англійською (якщо стаття написана українською) або українською і англійською (якщо стаття написана російською) мовами;

- інформація про кожного з авторів статті: прізвище, ім’я, по-батькові, ORCID, внесок у підготовку та написання статті, маючи на увазі, що «загальне керування» і «участь у зборі даних» не є підставою для співавторства;

- координати контактної особи: прізвище, ім’я та по-батькові, поштова адреса, номери телефонів (службовий, домашній), е-mail.

3 Матеріал має супроводжуватись:

- офіційним направленням від установи, де було виконано роботу, з візою керівництва (наукового керівника), завіреною круглою печаткою установи;

- експертним висновком, написаним рецензентом;

- заявою авторів щодо оригінального характеру наукової статті і внеску кожного співавтора у підготовку та написання статті.

4 Приймаються статті українською, російською або англійською мовами, подані в трьох примірниках. На останній сторінці статті мають бути власноручні підписи всіх авторів.

5 Авторський текстовий оригінал складається з:

- тексту за винятком таблиць, рисунків, списку літератури об’ємом від 6 до 18 сторінок комп’ютерного тексту (параметри форматування див. пункт 6) для оригінальних статей, від 12 до 30 сторінок для лекцій та оглядів літератури, від 3 до 6 сторінок для рецензій;

- списку літератури: для оригінальних статей — не більше ніж з 10 літературних джерел, для лекцій та оглядів — не більше ніж з 40;

- таблиць (на окремих аркушах);

- рисунків (не більше 4х) і підписів до них (на окремих аркушах);

- анотацій українською, російською та англійською мовами об’ємом від 300 до 500 слів;

- ключових слів українською, російською та англійською мовами відповідно (до 15).

6 Параметри форматування:

- стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора MS Word for Windows (WinWord, WinWordХР);

- формат файлу — *.dос або *.dосх (за необхідності дозволяється *.гtf);

- рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок (з вільним розміщенням нумерації в листі);

- файл не повинен мати попередніх версій, заборони на редагування або доступу за паролем;

- шрифт — Тіmеs New Roman 14 пт., інтервал між рядками — 1,5;

- розмір паперу — А4 (210x297), орієнтація — книжкова;

- поля: зліва — 2 см; справа — 1 см; зверху — 2 см; знизу — 2 см; палітурка (переплет)— 0 см;

- рисунки та таблиці не повинні розривати абзаци;

- формули будуються за допомогою редактора формул Microsoft Equation;

- ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються в програмах MS Word або МS Exel та у вигляді окремих файлів разом з текстовим файлом подаються до редакції;

- растрові рисунки подаються у форматах *.tif, *.psd з розрішенням не менше 300 сірі; векторні — cdr.ai. Фото бажано надсилати в оригіналі (їх обов’язково буде повернуто авторам).

7 Правила оформлення статей:

Бібліографічні описи в списку літератури подаються мовою оригіналу згідно ДСТУ 8302:2015 у порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у списку є посиланнями в тексті (номерні посилання), і подаються цифрами у квадратних дужках. Не допускається посилання на літературні джерела за відсутності будь-яких з таких елементів: місто друку; рік друку; видавництво; кількість сторінок (або номери сторінок, на які посилається автор).

Весь список літератури наводиться також у романському алфавіті англійською мовою за стандартом Harvard з підзаголовком “References”.

Кількість ілюстрацій (рисунки, схеми, діаграми) має бути мінімальною. У підпису до рисунка наводять його назву, пояснення всіх умовних позначень (цифр, букв, кривих тощо).

Позначки різних мір, одиниці фізичних величин, результати клінічних і лабораторних досліджень слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ), медичні терміни — згідно з Міжнародною анатомічною та Міжнародною гістологічною номенклатурами, назви захворювань — за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду, лікарські засоби — за Державною Фармакопеєю (X, XI). Назви фірм і апаратів треба подавати в оригінальній транскрипції.

Скорочення у тексті слів, імен, термінів (крім загальновідомих) не допускається. Абревіатури розшифровуються після першого згадування і залишаються незмінними протягом усього тексту.

Відповідальність за вірогідність та оригінальність поданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів. Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам. Редакція забезпечує рецензування статей двома незалежними експертами з умовою відсутності конфлікту інтересів, виконує наукове та літературне редагування тексту. Відмова авторам в опублікуванні статей можлива без пояснення її причини і не вважатиметься за негативний висновок щодо наукової та практичної значущості роботи.

Редакційна Рада