Перелік послуг, які може надавати Інститут підприємствам, установам і організаціям

1.     Лабораторія випробувань транспортних засобів та продукції машинобудування/лабораторія проблем медицини праці на транспорті:

-       проведення випробувань транспортних засобів;

-       проведення санітарно-епідеміологічної експертизи нормативної документації на виробництво транспортних засобів та продукції машинобудування;

-       проведення санітарно-епідеміологічної експертизи транспортних засобів та продукції машинобудування;

-       проведення гігієнічних досліджень з метою атестації робочих місць.

 

2.     Лабораторія гігієни і фізіології змінної праці:

-       удосконалення графіків змінної праці, режимів праці і відпочинку

-       гігієнічна оцінка умов праці, атестація робочих місць

-       санітарно-епідеміологічна експертиза різних видів продукції

3.     Лабораторія аналітичної xiмiї та моніторингу токсичних речовин:

- розробка методів визначення шкідливих xiмічних речовин (пестицидів, промислових сполук тощо) в повітрі  робочої зони та атмосферному, грунті, воді;

- розробка методів визначення залишків пестицидів у сільськогосподарській сировині та харчових продуктах, біoлогічних середовищах;

- контроль вмісту діючих речовин у препаративних формах пестицидів, елементного складу мінеральних добрив, якості деззасобів тощо;

- контроль забруднення виробничого середовища та довкілля щодо пестицидів, сполук важких металів тощо;

- визначення залишків пестицидів та важких металів у сільськогосподарській сировині та харчових продуктах;

- визначення вмісту пестицидів та важких металів, біоелементів, мікроелементів у біологічних середовищах людини для діагностики отруєнь та захворювань;

- підготовка фахівців та консультативна допомога з методів контролю хімічних факторів;

 

4. Лабораторія канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку: 

-       створення та інформаційне порівняння баз даних щодо умов праці та захворюваності працюючих на злоякісні новоутворення;

-       оцінка онкоепідеміологічної ситуації в популяціях та когортах;

-       епідеміологічний аналіз факторів ризику та онкологічної захворюваності населення та працюючих (дескриптивний, когортне дослідження, дослідження «випадок – контроль»);

-       ідентифікація канцерогенної небезпеки на робочих місцях (відповідно до класифікації IARC);

-       оцінка індивідуальних та популяційних канцерогенних ризиків населення та працюючих (за методикою US EPA);

-       прогнозування рівнів онкологічної захворюваності в популяції та когортах.

-       розробка та оцінка ефективності програм цільового скринінгу злоякісних новоутворень під час медичних оглядів населення та працюючих;

-       розробка та оцінка ефективності багаторівневих програм профілактики злоякісних новоутворень4

-       клініко-епідеміологічна експертиза та встановлення зв’язку захворювання на злоякісне новоутворення з умовами праці;

-       клініко-епідеміологічна оцінка ефективності надання медичної допомоги онкологічним хворим.

 

5.     Лабораторія по вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища:

-         виконання науково-дослідницьких робот щодо дослідження впливу фізичних факторів на організм людини та їх гігієнічна регламентація;

-         сертифікація засобів індивідуального захисту від впливу оптичного випромінювання;

-         розробка профілактичних заходів щодо несприятливого впливу фізичних факторів на виробництві;

-         атестація робочих місць за умовами і характером праці;

-         санітарно-епідеміологічна експертиза промислової продукції.

 

6. Лабораторія медико-біологічних критеріїв професійних впливів та гігієни праці у зварювальному виробництві

-       виконання морфологічних, цитохімічних та біохімічних досліджень;

-       санітарно-гігієнічні дослідження фізичних і хімічних факторів виробничого середовища;

-       дослідження цитотоксичності наночастинок;

-       вимірювання вмісту наночастинок у повітрі робочої зони;

-       дослідження концентрації ультрадиспресних частинок у зварювальному виробництві;

-       атестація робочих місць за умовами праці для обґрунтування пільг і компенсацій;

-        санітарно-епідеміологічна експертиза вітчизняної та імпортованої продукції, а також нових видів продукції, що виробляється на основі використання нанотехнологій і наноматеріалів.

 

7.     Лабораторія токсикології пестицидів та гігієни праці при їх застосуванні:

-       токсикологічні дослідження хімічних речовин (пестицидів, мінеральних  добрив, регуляторів росту рослин, дезінфекційних засобів та ін.) в обсязі первинної токсикологічної характеристики;

-       гігієнічні дослідження в плані державних випробувань пестицидів та агрохімікатів;

-       експертні висновки на продукцію, яка потребує розмитнення на державному кордоні при їх державній реєстрації в Держспожслужбі, Міністерстві природоресурсів та навколишнього середовища.

 

 8. Лабораторія психофізіології праці:

-       розробка методичних підходів до оцінки функціонального стану за параметрами психофізіологічних функцій, серцево-судинної системи та вестибулярного апарату;

-       розробка критеріїв оцінки функціонального стану організму працюючої людини;

-       розробка критеріїв професійного психофізіологічного відбору та моніторингу професійно важливих якостей (ПВЯ) для професій з підвищеною небезпекою;

-       розробка методичних підходів до оцінки схильності або стійкості людини до розвитку стану монотонії;

-       розробка методичних підходів до оцінки працездатності та надійності в операторській діяльності;

-       оцінка рівня розвитку хронічного стомлення та розробка профілактичних заходів щодо його попередження;

-       розробка психофізіологічних заходів щодо реабілітації учасників АТО за наслідками бойового стресу;

-       розробка раціональних режимів праці та відпочинку для професій з підвищеною небезпекою;

-       розробка критеріїв та порядку проведення психофізіологічної експертизи;

-       розробка підходів щодо оцінки хронічного стомлення, перенапруження та інших передпатологічних станів.

 

9. Лабораторія промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин: 

-   проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи різних хімічних речовин, що виробляються чи використовуються при виробництві, у тому числі косметичних, мийних, дезінфікуючих  засобів; 

-   проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи нормативної документації (ТУ); 

-   проведення санітарно-хімічних досліджень матеріалів та виробів (емісія в  модельні середовища хімічних речовин).

Розробка гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони:

1)    проведення токсикологічних досліджень хімічних речовин за наступними показниками:

2)    визначення параметрів гострої токсичності при введенні у шлунок;
 визначення параметрів гострої токсичності при нанесенні на шкіру;

3)    оцінка шкірно-подразнюючої дії при одно- та багаторазовому нанесенні;

4)    оцінка шкірно-резорбтивної дії;

5)    оцінка сенсибілізувальної дії;

6)    оцінка хронічної токсичності при внутрішньоочеревинному введенні та нанесенні на шкіру;

7)    оцінка кумулятивної дії.

-   Визначення гострої токсичності (цитотоксичної дії) ксенобіотиків на культурі клітин людини та тварин в дослідах in vitro;

-   оцінка проявів імунотоксичності хімічних речовин в гострому, субхронічному та хронічному  експерименті (визначення показників природного імунітету, клітинної і гуморальної ланок адаптивного імунітету);

-       визначення вмісту ртуті та інших важких металів в об’єктах довкілля та біологічних середовищах людини.

 

10. Відділ профпатології:

-     консультативна допомога на усіх рівнях медичного обслуговування працюючого населення – первинному, вторинному, третинному.

-     проведення медичних оглядів працівників (попередніх та періодичних).

-     навчання на робочих місцях спеціалістів-профпатологів.

-     проведення передатестаційних циклів підвищення кваліфікації з професійної патології.

 

11. Клініка професійних захворювань:

Огляд спеціалістами:

Алергологом  

Акушером-гінекологом  

Дерматовенерологом  

Невропатологом  

Отоларингологом  

Офтальмологом  

Стоматологом  

Терапевтом  

Травматологом-ортопедом  

Кардіологом

Профпатологом

Психотерапевтом

Психологом

Фізіотерапевтом

Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)

 

Отоларингологічні обстеження:

Отоларингологічний огляд;

Суб’єктивна аудіометрія:

акуметрія;

камертональні досліди;

порогова тональна аудіометрія.

 

Імпедансна аудіометрія (об’єктивна методика):

динамічна тимпанометрія;

визначення акустичного рефлексу внутрішньовушних м’язів (АРВМ).

 

Офтальмологічні обстеження: 

дослідження гостроти зору;

дослідження очного дна (пряма офтальмоскопія);

автокераторефрактометрія;

дослідження оптичних середовищ (щілинна лампа);

підбір окулярів;

дослідження внутрішньоочного тиску (метод Маклакова).

Дерматологічні обстеження:

клінічний огляд;

забір матеріалу для досліджень;

медичні маніпуляції.

Методи функціональної діагностики:

ЕКГ-дослідження;

реовазографія;

реоенцефалографія;

спірометрія;

бодіплетизмографія комп'ютерним аналізом отриманих даних з визначенням ступеню вентиляційної недостатності;

електронейроміографія, електроміографія;

динамометрія;

вібраційна чутливість (палестезіометрія);

холодова проба (вимірювання температури шкіри);

алгезиметрія (дослідження больової чутливості);

м’язова витривалість по Розенблату. 

Рентгенологічні дослідження: 

рентгенографія органів грудної клітки в двох проекціях; 

рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в двох проекціях; 

рентгенографія кисті або стопи у двох проекціях; 

рентгенографія трубчастих кісток у двох проекціях; 

рентгенографія кісток черепа.

Ультразвукові дослідження: 

дослідження ультразвукове органів черевної порожнини;  

дослідження ультразвукове заочеревинного простору;

дослідження ультразвукове щитоподібної залози; 

отоларингологічні обстеження; 

дослідження слуху методом тональної аудіометрії; 

дослідження вестибулярного апарату на кріслі Барані. 

Клінічна та біохімічна лабораторія:

Гематологічне дослідження крові:

 • кількість лейкоцитів;
 • кількість еритроцитів;
 • кількість агранулоцитів;
 • кількість лімфоцитів;
 • кількість моноцитів;
 • кількість тромбоцитів;
 • тромбокрит;
 • ширина розподілу тромбоцитів по об’єму.

Біохімічне дослідження крові:

 • білірубін загальний;
 • сечовина;
 • креатинин;
 • холестерин;
 • тригліцериди;
 • аланінамінотрансфераза (АЛТ);
 • аспартатамінотрансфераза(АСТ).

Клінічне дослідження сечі:

 • фізичні властивості;
 • за Нечипоренко;
 • за Земницьким.