Спец Рада - Д 26.554.01

Загальна інформація

Захист дисертацій

17 березня 2020 року

Андрусишина Ірина Миколаївна

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕТАЛІВ НА ЕНДОКРИННУ СИСТЕМУ ЯК ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ МАЛОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 — гігієна та професійна патологія

Автореферат дисертації Андрусишиної Ірини Миколаївни

Summary

Дисертація

Відгук Ерстенюка Г.М.

Відгук О.Г. Пихтєєвої

Відгук О.Г. Резнікова


Бубало Наталія Миколаївна

УРАЖЕННЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ, МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ОБЕЗОГЕННІ ЕФЕКТИ У ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРІ ТА ХРОНІЧНІ ІНТОКСИКАЦІЇЇ ПЕСТИЦИДАМИ

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.06 – токсикологія

Автореферат дисертації Бубало Наталії Миколаївни

Summary

Дисертація

Відгук Кірсенка В.В.

Відгук Овсянникової Л.М.


21 листопада 2019 року - захист дисертацій

Третьякова Олена Володимирівна

«Хімічна безпека полімерних матеріалів транспортного призначення як токсиколого-гігієнічна проблема» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук, спеціальність 14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Автореферат дисертації Третьякової Олени Володимирівни

Дисертація Третьякової Олени Володимирівни

ВІДГУК офіційного опонента академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Яворовського Олександра Петровича

ВІДГУК офіційного опонента доктора біологічних наук, професора Томашевської Людмили Анатоліївни

ВІДГУК офіційного опонента доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника Жмінька Петра Григоровича

Abstracts in English - dissertation of Tretyakova O. V.: Chemical safety of polymeric materials for transport purposes application as a toxicological and hygienic problem.


Копач Катерина Дмитрівна

«Оцінка ризиків та профілактика виробничо-зумовленої захворюваності працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних медичних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, спеціальність 14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Автореферат дисертації Копач Катерини Дмитрівни

Дисертація Копач К.Д.

Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф., акад. НАМН України Яворовського О.П.

Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Турос О. І.

Abstracts in English - dissertation of Kopach K. D. Risk assessment and prophylaxis of work-related morbidity of dental staff in conditions of application of modern medical technologies. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.07 травня 2019 року відбудеться захист дисертації Щепанкова Сергія Миколайовича на тему: «Динаміка психо-фізіологічних станів військовослужбовців авіаційних підрозділів миротворчого контингенту під час проходження військової служби в країнах африканського континенту» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01- гігієна та професійна патологія.

Щепанков Сергій Миколайович

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук. ДИНАМІКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ АВІАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В КРАЇНАХ АФРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ. 14.02.01. – гігієна та професійна патологія.

Кандидатська дисертація Щепанкова С.М.

Відгук Полякова О.А на дисертацію Щепанкова С.М.

Відгук Яворовського О.П на дисертацію Щепанкова С.М.

Abstracts in English - dissertation of Shchepankov S.М. Dynamics of psychophysiological states in the military aviation personnel of the peacekeeping mission during the service in countries of the Аfrican continent. - Мanuscripts.


2 жовтня 2018 р. - захист дисертацій

Брухно Роман Петрович

«Гігієнічна оцінка впливу виробничих чинників на здоров’я операторів з розливу безалкогольних і слабоалкогольних напоїв та профілактика їх несприятливої дії».

Автореферат дисертації Брухно Романа Петровича

Кандидатська дисертація Брухно Р.П.

Відгук Назаренко В.І. на дисертацію Брухно Р.П.

Відгук Семашко П.В. на дисертацію Брухно Р.П.


Альохіна Тетяна Анатоліївна

«Токсикологічна оцінка дезлоратадину з обґрунтуванням й розробкою гігієнічних регламентів допустимого вмісту в повітрі робочої зони та у воді відкритих водойм»

Автореферат дисертації Альохіної Тетяни Анатоліївни

Кандидатська дисертація Альохіної Т.А.

Відгук Щербаня М.Г. на дисертацію Альохіної Т.А.

Відгук Томашевської Л.А. на дисертацію Альохіної Т.А.


Мельник Наталія Андріївна

- АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук. ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК СУЛЬФІДУ СВИНЦЮ НА НЕПОШКОДЖЕНУШКІРУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇХ НЕБЕЗПЕКИ (експериментальне дослідження). 14.02.01. – гігієна та професійна патологія.

- ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук. ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК СУЛЬФІДУ СВИНЦЮ НА НЕПОШКОДЖЕНУШКІРУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇХ НЕБЕЗПЕКИ (експериментальне дослідження). 14.02.01. – гігієна та професійна патологія.

- ВІДГУК офіційного опонента, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Яворовського Олександра Петровича на дисертаційну роботу Мельник Наталії Андріївни.

- ВІДГУК офіційного опонента доктора медичних наук, Бабія Віталія Филимоновича на дисертаційну роботу Мельник Наталії Андріївни.