Спеціалізована вчена рада Д 26.554.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних та біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – «гігієна та професійна патологія» в Державній установі “Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України” функціонує більше 40 років (з липня 1976 року). За весь період діяльності ради було захищено 95 докторських та 310 кандидатських дисертацій.

У складі Спеціалізованої вченої ради (2014-2017 рр.) працювали 19 докторів наук, з них 2 академіки НАН України (Ю.І. Кундієв, М.С. Веселовський), 1 член-кореспондент НАН України (І.М. Трахтенберг), 2 академіки НАМН України (Ю.І. Кундієв, І.М. Трахтенберг), 3 члена-кореспондента НАМН України (В.І. Чернюк, А.М. Нагорна, О.П. Яворовський).

До складу спеціалізованої ради були залучені провідні фахівці з гігієни та професійної патології, фізіології, токсикології з інших науково-дослідних установ, зокрема: ДУ “Науковий центр радіаційної медицини НАМН України”, ДУ “Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України”, ДП „Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені Л.І.Медведя МОЗ України”, ДП “Український НДІ медицини транспорту МОЗ України”, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.

Дисертаційні роботи, що захищені в Спецраді за період (2014-2017 рр.) були присвячені вирішенню актуальних проблем гігієни та професійної патології в Україні, зокрема:

- Науковому обгрунтуванню та розробці системи медичної допомоги працюючому населенню України в сучасних умовах.

- Встановленню закономірностей впливу фізичних чинників виробничого середовища (шум, освітленність, мікроклімат) на здоров’я працюючих та профілактиці їх несприятливої дії.

- Вивченню особливостей патогенезу та механізмів токсичного впливу хімічних речовин (важкі метали, лікарськіх засоби) на організм з метою гігієнічної регламентації їх у повітрі робочої зони.

- Оцінці ризиків, вивченню молекулярно-генетичних маркерів, особливостей клінічного перебігу, діагностиці та розробці систем профілактики виробничообумовленої й професійної патології (професійного раку, хронічного обструктивного захворювання легень, очних захворювань, хвороб органа слуху тощо).

- Дослідженню психофізіологічних характеристик і механізмів нервово-емоційної напруги, профілактиці втоми у осіб розумової праці.

- Гігієнічній оцінці умов праці та науковому обґрунтуванню заходів профілактики виробничообумовленої патології у шахтарів вугільних шахт України, працівників підприємств чорної металургії, марганцево-рудної промисловості, зернового транспортного конвеєра, галузі охорони здоров’я, фармацевтичних виробництв).

Результати дисертаційних досліджень, які були захищені, впровадженні на державному та галузевому рівні в Україні, прийняті відповідні законодавчі акти, рішення Уряду та інші нормативно-правові документи, затверджено і видано ряд методичних, інструктивних, інформаційно-довідкових документів (методичні рекомендації та інформаційні листи, санітарні правила, ДСТУ, підручники, посібники тощо). Теоретичні розробки і практичні пропозиції дисертаційних робіт відображені в авторських свідоцтвах на винаходи та патентах України на корисну модель.

Спецрада Інституту в своїй роботі постійно керується інтересами розвитку медичної науки в Україні, діє у відповідності до існуючих державних нормативних документів МОН України щодо атестації наукових кадрів.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки № 1714 від 28.12.2014 р., на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства у ДУ “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України” створено Спеціалізовану вчену раду Д 26.554.01 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних та біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія терміном повноважень на три роки.

Склад

Спеціалізованої вченої ради Д 26.554.01

Голова ради:

 1. Чернюк Володимир Іванович, д.мед.н., старший науковий співробітник, директор, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», спеціальність 14.02.01 (медичні).

Заступник голови:

 1. Трахтенберг Ісаак Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», спеціальність 14.02.01 (медичні).

Вчений секретар:

 1. Дмитруха Наталія Миколаївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», спеціальність 14.02.01 (біологічні).

Члени ради:

 1. Басанець Анжела Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», спеціальність 14.02.01 (медичні);
 2. Бобко Наталія Андріївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», спеціальність 14.02.01 (біологічні);
 3. Варивончик Денис Віталійович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 14.02.01 (медичні);
 4. Веселовський Микола Сергійович, д.біол.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, спеціальність 14.02.01 (біологічні);
 5. Кальниш Валентин Володимирович, д.біол.н., професор, професор кафедри, Українська військово-медична академія МО України, спеціальність 14.02.01 (біологічні);
 6. Клисенко Марта Архипівна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», спеціальність 14.02.01 (біологічні);
 7. Леоненко Ольга Броніславівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», спеціальність 14.02.01 (біологічні);
 8. Луговский Сергій Павлович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», спеціальність 14.02.01 (медичні);
 9. Нагорна Антоніна Максимівна, д.мед.н., професор, керівник відділу, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», спеціальність 14.02.01 (медичні);
 10. Назаренко Василь Іванович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», спеціальність 14.02.01 (біологічні);
 11. Цапко Валентин Григорович, д.мед.н., професор, науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», спеціальність 14.02.01 (медичні);
 12. Чміль Віталій Данилович, д.біол.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя», спеціальність 14.02.01 (біологічні);
 13. Шафран Леонід Мойсейович, д.мед.н., професор, перший заступник директора, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України, спеціальність 14.02.01 (медичні);
 14. Яворовський Олександр Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 14.02.01 (медичні).