10 грудня 2020 року

ЛАШКО Олег Миколайович, молодший науковий співробітник відділу професійної патології ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Клініко-діагностичні особливості розвитку хронічної попереково-крижової радикулопатії у шахтарів вугільних шахт України

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 — гігієна та професійна патологія

Науковий керівник: член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, завідувачка відділу професійної патології ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН» Басанець Анжела Володимирівна

Офіційні опоненти:

Ковальчук Тамара Антонівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу клінічної профпратології ДУ «Український НДІ промислової медицини»;

Ігнатьєв Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою професійної патології, клінічної, лабораторної та функціональної діагностики Одеського Національного медичного університету.

Автореферат

Відгук Ковальчук Т.А.

Відгук Ігнатьєва О.М.

Дисертація


САВУШИНА Ілона Володимирівна, лікар-отоларинголог консультативно-діагностичного поліклінічного відділення ДУ «Український НДІ промислової медицини»

Керування ризиком розвитку хронічного ларингіту у вчителів

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 — гігієна та професійна патологія

Науковий керівник: доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу клінічної профпратології ДУ «Український НДІ промислової медицини» Ковальчук Тамара Антонівна

Офіційні опоненти:

Басанець Анжела Володимирівна, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, завідувачка відділу професійної патології ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»;

Завгородній Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор по кафедрі гігієни та екології №2 Харківського національного медичного університету, директор Навчально-наукового інституту якості освіти.

Автореферат

Відгук Басанець А.В.

Відгук Завгороднього І.В.

Дисертація


8 липня 2020 року за адресою: Київ, вул. Саксаганського, 75, конференцзала ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України».

Офіційний захист дисертації Пашковського Сергія Миколайовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 — гігієна та професійна патологія “РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСІБ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ”

Автореферат

Відгук Сергети І. В.

Відгук Полякова О.А.

Диссертація


Офіційний захист дисертації Мальцева Олександра Васильовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 — гігієна та професійна патологія “ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ”

Автореферат

Відгук Польки Н.С.

Відгук Яворовського О.П.

Диссертація


16 червня 2020 року о 10-00 годині за адресою: Київ, вул. Саксаганського, 75, конференцзала ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України».

Офіційний захист докторської дисертації Андрусишиної Ірини Миколаївни.

Дисертаційна робота Андрусишиної Ірини Миколаївни – старшого наукового співробітника лабораторії аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» на тему: «Гігієнічна оцінка впливу металів на ендокринну систему як техногенних факторів малої інтенсивності» представлена на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 14.02.01- гігієна та професійна патологія.

Робота виконана в ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Науковий консультант: академік НАМН України, член-кор. НАН України, д.мед.н., професор Трахтенберг Ісаак Михайлович.

Офіційні опоненти:

Резніков Олександр Григорович, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, завідувач відділом ендокринології репродукції і адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»;

Ерстенюк Ганна Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри біологічної та медичної хімії з курсом фізколоїдної та біонеорганічної хімії, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»;

Пихтєєва Олена Гераклітівна, доктор біологічних наук, завідувачка лабораторії промислової та екологічної токсикології ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України»


16 червня 2020 року о 13-00 годині за адресою: Київ, вул. Саксаганського, 75, конференцзала ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України».

Офіційний захист кандидатської дисертації Бубало Наталії Миколаївни.

Дисертаційна робота Бубало Наталії Миколаївни - молодшого наукового співробітника відділу «Інститут експериментальної токсикології і медико-біологічних досліджень» ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» на тему: «Ураження гепатобіліарної системи, метаболічні порушення та обезогенні ефекти у хворих, що перенесли гострі та хронічні інтоксикації пестицидами» представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.06 – токсикологія.

Робота виконана у ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України».

Науковий керівник: д.м.н., професор Балан Галина Макарівна.

Офіційні опоненти:

Овсяннікова Людмила Михайлівна, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії молекулярної біології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», заступник начальника науково-координаційного управління Національної академії медичних наук України;

Кірсенко Віктор Володимирович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України».

17 березня 2020 року

Андрусишина Ірина Миколаївна

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕТАЛІВ НА ЕНДОКРИННУ СИСТЕМУ ЯК ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ МАЛОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 — гігієна та професійна патологія

Автореферат дисертації Андрусишиної Ірини Миколаївни

Summary

Дисертація

Відгук Ерстенюка Г.М.

Відгук О.Г. Пихтєєвої

Відгук О.Г. Резнікова


Бубало Наталія Миколаївна

УРАЖЕННЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ, МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ОБЕЗОГЕННІ ЕФЕКТИ У ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРІ ТА ХРОНІЧНІ ІНТОКСИКАЦІЇЇ ПЕСТИЦИДАМИ

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.06 – токсикологія

Автореферат дисертації Бубало Наталії Миколаївни

Summary

Дисертація

Відгук Кірсенка В.В.

Відгук Овсянникової Л.М.


21 листопада 2019 року - захист дисертацій

Третьякова Олена Володимирівна

«Хімічна безпека полімерних матеріалів транспортного призначення як токсиколого-гігієнічна проблема» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук, спеціальність 14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Автореферат дисертації Третьякової Олени Володимирівни

Дисертація Третьякової Олени Володимирівни

ВІДГУК офіційного опонента академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Яворовського Олександра Петровича

ВІДГУК офіційного опонента доктора біологічних наук, професора Томашевської Людмили Анатоліївни

ВІДГУК офіційного опонента доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника Жмінька Петра Григоровича

Abstracts in English - dissertation of Tretyakova O. V.: Chemical safety of polymeric materials for transport purposes application as a toxicological and hygienic problem.


Копач Катерина Дмитрівна

«Оцінка ризиків та профілактика виробничо-зумовленої захворюваності працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних медичних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, спеціальність 14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Автореферат дисертації Копач Катерини Дмитрівни

Дисертація Копач К.Д.

Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф., акад. НАМН України Яворовського О.П.

Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Турос О. І.

Abstracts in English - dissertation of Kopach K. D. Risk assessment and prophylaxis of work-related morbidity of dental staff in conditions of application of modern medical technologies. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.


07 травня 2019 року відбудеться захист дисертації Щепанкова Сергія Миколайовича на тему: «Динаміка психо-фізіологічних станів військовослужбовців авіаційних підрозділів миротворчого контингенту під час проходження військової служби в країнах африканського континенту» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01- гігієна та професійна патологія.

Щепанков Сергій Миколайович

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук. ДИНАМІКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ АВІАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В КРАЇНАХ АФРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ. 14.02.01. – гігієна та професійна патологія.

Кандидатська дисертація Щепанкова С.М.

Відгук Полякова О.А на дисертацію Щепанкова С.М.

Відгук Яворовського О.П на дисертацію Щепанкова С.М.

Abstracts in English - dissertation of Shchepankov S.М. Dynamics of psychophysiological states in the military aviation personnel of the peacekeeping mission during the service in countries of the Аfrican continent. - Мanuscripts.


2 жовтня 2018 р. - захист дисертацій

Брухно Роман Петрович

«Гігієнічна оцінка впливу виробничих чинників на здоров’я операторів з розливу безалкогольних і слабоалкогольних напоїв та профілактика їх несприятливої дії».

Автореферат дисертації Брухно Романа Петровича

Кандидатська дисертація Брухно Р.П.

Відгук Назаренко В.І. на дисертацію Брухно Р.П.

Відгук Семашко П.В. на дисертацію Брухно Р.П.


Альохіна Тетяна Анатоліївна

«Токсикологічна оцінка дезлоратадину з обґрунтуванням й розробкою гігієнічних регламентів допустимого вмісту в повітрі робочої зони та у воді відкритих водойм»

Автореферат дисертації Альохіної Тетяни Анатоліївни

Кандидатська дисертація Альохіної Т.А.

Відгук Щербаня М.Г. на дисертацію Альохіної Т.А.

Відгук Томашевської Л.А. на дисертацію Альохіної Т.А.


Мельник Наталія Андріївна

- АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук. ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК СУЛЬФІДУ СВИНЦЮ НА НЕПОШКОДЖЕНУШКІРУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇХ НЕБЕЗПЕКИ (експериментальне дослідження). 14.02.01. – гігієна та професійна патологія.

- ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук. ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК СУЛЬФІДУ СВИНЦЮ НА НЕПОШКОДЖЕНУШКІРУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇХ НЕБЕЗПЕКИ (експериментальне дослідження). 14.02.01. – гігієна та професійна патологія.

- ВІДГУК офіційного опонента, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Яворовського Олександра Петровича на дисертаційну роботу Мельник Наталії Андріївни.

- ВІДГУК офіційного опонента доктора медичних наук, Бабія Віталія Филимоновича на дисертаційну роботу Мельник Наталії Андріївни.


.