Об’яви про захист дисертацій

22 вересня 2021 року

ЗАЗУЛЯК Тетяна Степанівна

старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук, завідувачка Центральної науково-дослідної лабораторії та лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

ВДОСКОНАЛЕННЯ І ГАРМОНІЗАЦІЯ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ СИСТЕМИ ГІГІЄНІЧНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ВМІСТУ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН У ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ НА ПРИКЛАДІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за
спеціальністю 14.02.01 — гігієна та професійна патологія

Науковий консультант: Кузьмінов Борис Павлович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, директор Науково-
дослідного інституту епідеміології та гігієни, професор кафедри гігієни та профілактичної
токсикології.

Офіційні опоненти: Яворовський Олександр Петрович, доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри гігієни та екології №2. Завгородній Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, директор Навчально-наукового інституту якості освіти Харківського національного медичного університету, професор кафедри гігієни та екології № 2. Третьякова Олена Володимирівна, доктор біологічних наук, ДП “Український науково- дослідний інститут медицини транспорту” МОЗ України (м. Одеса), завідувач відділу гігієни і токсикології.

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента Третьякової О.В.
Відгук офіційного опонента Яворовського О.П.
Відгук офіційного опонента Завгороднього І.В.

10 грудня 2020 року

ЛАШКО Олег Миколайович,
молодший науковий співробітник відділу професійної патології ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОЇ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОЇ РАДИКУЛОПАТІЇ У ШАХТАРІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ УКРАЇНИ

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 — гігієна та професійна патологія

Науковий керівник: член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, завідувачка відділу професійної патології ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН» Басанець Анжела Володимирівна

Офіційні опоненти: Ковальчук Тамара Антонівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу клінічної профпратології ДУ «Український НДІ промислової медицини»; Ігнатьєв Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою професійної патології, клінічної, лабораторної та функціональної діагностики Одеського Національного медичного університету.

Автореферат
Дисертація
Відгук Ковальчук Т.А.
Відгук Ігнатьєва О.М.


 

САВУШИНА Ілона Володимирівна,
лікар-отоларинголог консультативно-діагностичного поліклінічного відділення ДУ «Український НДІ промислової медицини»

КЕРУВАННЯ РИЗИКОМ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО ЛАРИНГІТУ У ВЧИТЕЛІВ

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 — гігієна та професійна патологія

Науковий керівник: доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу клінічної профпратології ДУ «Український НДІ промислової медицини» Ковальчук Тамара Антонівна

Офіційні опоненти: Басанець Анжела Володимирівна, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, завідувачка відділу професійної патології ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»; Завгородній Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор по кафедрі гігієни та екології №2 Харківського національного медичного університету, директор Навчально-наукового інституту якості освіти.

Автореферат
Дисертація
Відгук Басанець А.В.
Відгук Завгороднього І.В.

8 липня 2020 року

ПАШКОВСЬКИЙ Сергій Миколайович

РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСІБ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 — гігієна та професійна патологія

Автореферат
Дисертація
Відгук Сергети І.В.
Відгук Полякова О.А.


 

МАЛЬЦЕВ Олександр Васильович

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 — гігієна та професійна патологія

Автореферат
Дисертація
Відгук Польки Н.С.
Відгук Яворовського О.П.

16 червня 2020 року

АНДРУСИШИНА Ірина Миколаївна,
старший науковий співробітник лабораторії аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕТАЛІВ НА ЕНДОКРИННУ СИСТЕМУ ЯК ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ МАЛОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 — гігієна та професійна патологія

Науковий консультант: академік НАМН України, член-кор. НАН України, д.мед.н., професор Трахтенберг Ісаак Михайлович.

Офіційні опоненти: Резніков Олександр Григорович, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, завідувач відділом ендокринології репродукції і адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»; Ерстенюк Ганна Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри біологічної та медичної хімії з курсом фізколоїдної та біонеорганічної хімії, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»; Пихтєєва Олена Гераклітівна, доктор біологічних наук, завідувачка лабораторії промислової та екологічної токсикології ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України»

Автореферат
Дисертація
Summary
Відгук Ерстенюка Г.М.
Відгук О.Г. Пихтєєвої
Відгук О.Г. Резнікова


 

БУБАЛО Наталія Миколаївна,
молодший науковий співробітник відділу «Інститут експериментальної токсикології і медико-біологічних досліджень» ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України»

УРАЖЕННЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ, МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ОБЕЗОГЕННІ ЕФЕКТИ У ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРІ ТА ХРОНІЧНІ ІНТОКСИКАЦІЇ ПЕСТИЦИДАМИ

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.06 – токсикологія

Науковий керівник: д.м.н., професор Балан Галина Макарівна.

Офіційні опоненти: Овсяннікова Людмила Михайлівна, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії молекулярної біології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», заступник начальника науково-координаційного управління Національної академії медичних наук України; Кірсенко Віктор Володимирович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України».

Автореферат
Дисертація
Summary
Відгук Кірсенка В.В.
Відгук Овсянникової Л.М.

21 листопада 2019 року

ТРЕТЬЯКОВА Олена Володимирівна

ХІМІЧНА БЕЗПЕКА ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ПРОБЛЕМА

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук, спеціальність 14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Автореферат
Дисертація
Відгук Яворовського О.П.
Відгук Томашевської Л.А.
Відгук Жмінька П.Г.
Abstracts in English - dissertation of Tretyakova O. V.: Chemical safety of polymeric materials for transport purposes application as a toxicological and hygienic problem.


 

КОПАЧ Катерина Дмитрівна

ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВИРОБНИЧО-ЗУМОВЛЕНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, спеціальність 14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Автореферат
Дисертація
Відгук Яворовського О.П.
Відгук Турос О.І.
Abstracts in English - dissertation of Kopach K. D. Risk assessment and prophylaxis of work-related morbidity of dental staff in conditions of application of modern medical technologies. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

07 травня 2019 року

ЩЕПАНКОВ Сергій Миколайович

ДИНАМІКА ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ АВІАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В КРАЇНАХ АФРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Автореферат
Дисертація
Відгук Полякова О.А.
Відгук Яворовського О.П.
Abstracts in English - dissertation of Shchepankov S.М. Dynamics of psychophysiological states in the military aviation personnel of the peacekeeping mission during the service in countries of the Аfrican continent. - Мanuscripts.

02 жовтня 2018 року

БРУХНО Роман Петрович

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ НА ЗДОРОВ’Я ОПЕРАТОРІВ З РОЗЛИВУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ І СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЇХ НЕСПРИЯТЛИВОЇ ДІЇ

Автореферат
Дисертація
Відгук Назаренко В.І.
Відгук Семашко П.В.


 

АЛЬОХІНА Тетяна Анатоліївна

ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДЕЗЛОРАТАДИНУ З ОБҐРУНТУВАННЯМ Й РОЗРОБКОЮ ГІГІЄНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ ДОПУСТИМОГО ВМІСТУ В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ ТА У ВОДІ ВІДКРИТИХ ВОДОЙМ

Автореферат
Дисертація
Відгук Щербаня М.Г.
Відгук Томашевської Л.А.


 

МЕЛЬНИК Наталія Андріївна

ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК СУЛЬФІДУ СВИНЦЮ НА НЕПОШКОДЖЕНУ ШКІРУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇХ НЕБЕЗПЕКИ

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Автореферат
Дисертація
Відгук Яворовського О.П.
Відгук Бабія В.Ф.