Лабораторія промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин

Лабораторію створено у 1972 році. Протягом 45 років науковці лабораторії займається вивченням різних аспектів впливу промислових хімічних речовин, які мають місце в сучасних умовах виробництва, на здоров’я працівників і населення.

Лабораторію з дня її заснування очолював академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор мед. наук, професор Трахтенберг Ісаак Михайлович. На даний час лабораторію очолює д.б.н., с.н.с. Дмитруха Н.М.

Тел. (044) 289-72-22, (044) 289-51-85

До складу лабораторії входять: к.мед.н., с.н.с. Короленко Т.К., к.б.н. Козлов К.П., м.н.с. Губар І.В., м.н.с. Легкоступ Л.А.

В різні роки в лабораторії працювали: д.мед.н. Паустовська В.В., д.мед.н., професор Тичинін В.А., д.мед.н. Верич Г.Є., д.мед.н. Торбін В.Ф., д.мед.н. Рожковська Г.П., к.мед.н. Краснокутська Л.М..

Основними напрямами наукової діяльності лабораторії є:

– встановлення закономірностей реакції організму на токсичну дію хімічних сполук, визначення критеріїв оцінки норми, адаптації, препатології та патології хімічного ґенезу;

– оцінка токсичності та обґрунтування гігієнічних нормативів (ГДК і ОБРВ) хімічних речовин у повітрі робочої зони;

– проблема токсичної дії хімічних чинників малої інтенсивності;

– сучасні аспекти вікової токсикології;

– токсиколого-гігієнічні дослідження впливу на організм людини і середовище її існування сполук важких металів;

– розробка і обґрунтування засобів профілактики професійно обумовленої патології хімічної етіології;

– розробка і впровадження у токсикологічні дослідження альтернативних моделей і методів (культура клітин людини і тварин, білки плазми крові);

– дослідження з нанотоксикології: встановлення особливостей та механізмів токсичної дії наночастинок металів; обґрунтування підходів, методів і показників для оцінки безпеки наноматеріалів.

Найвагоміші наукові досягнення лабораторії

– Розроблена класифікація, визначені принципи токсиколого-гігієнічної оцінки інгібіторів корозії металів, полімерних композицій мастильно-охолоджуючих рідин, лікарських препаратів, обґрунтовані гігієнічні заходи, які відображено у відповідних нормативних документах.

– Встановлено закономірності впливу на людину і середовище її існування низьких концентрацій парів ртуті, розроблено комплекс демеркурізаційних заходів.

– Визначено критерії оцінки норми, адаптації, препатології та патології хімічного ґенезу.

– Досліджено особливості токсичної дії важких металів. Визначено критерії кардіо-вазотоксичної, імунотоксичної дії похідних свинцю, ртуті, марганцю, кадмію. За цикл робіт «Важкі метали як шкідливі для людини забруднювачі довкілля України: медико-екологічні дослідження, обґрунтування і досвід запровадження профілактичних заходів» отримано Державну премію України в галузі науки і техніки (2002 р.).

– Обґрунтувано загальні критерії оцінки вікових особливостей адаптаційно-захисних реакцій і патологічних процесів, що розвиваються у відповідь на токсичну дію важких металів.

– Науково обґрунтовано, експериментально і клінічно підтверджено ефективність застосування унітіолу, сукцимеру, альфа ліпоєвої кислоти, пектинів, кверцетину, глутаргіну як засобів профілактики негативного впливу важких металів на організм.

– Розроблено і впроваджено альтернативні методи і моделі для токсикологічних досліджень. Експериментально доведено можливість та ефективність застосування культури клітин людини та тварин для оцінки гострої токсичності солей та наночастинок важких металів, дезінфікуючих засобів й інших хімічних речовин.

– На основі даних експериментальних досліджень особливостей токсикокінетики і токсикодинаміки наночастинок металів запропоновано алгоритм оцінки біобезпеки наноматеріалів умовах in vitro та in vivo, визначені критерії характеристики рівня потенційної небезпеки НЧ металів та інших наноматеріалів, які викладено в «Методичних рекомендаціях з оцінки безпеки лікарських нанопрепаратів» (2013).

– У співпраці з установами НАМН і НАН України видано Методичні рекомендації «Гігієнічне нормування та контроль наноматеріалів у виробничому середовищі», що визначають порядок контролю наноматеріалів, які представляють потенційну небезпеку для здоров’я людини, у повітрі робочої зони.

Послуги, що пропонує лабораторія

 1. Проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи різних хімічних речовин, що виробляються чи використовуються при виробництві, у тому числі косметичних, мийних, дезінфікуючих засобів.
 2. Проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи нормативної документації (ТУ).
 3. Проведення санітарно-хімічних досліджень матеріалів та виробів (емісія в модельні середовища хімічних речовин).
 4. Розробка гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони.
 5. Проведення токсикологічних досліджень хімічних речовин за наступними показниками:
  – визначення параметрів гострої токсичності при введенні у шлунок;
  – визначення параметрів гострої токсичності при нанесенні на шкіру;
  – оцінка шкірно-подразнюючої дії при одно- та багаторазовому нанесенні;
  – оцінка шкірно-резорбтивної дії;

– оцінка сенсибілізувальної дії;
– оцінка хронічної токсичності при внутрішньоочеревинному введенні та нанесенні на шкіру;
– оцінка кумулятивної дії.

 1. Визначення гострої токсичності (цитотоксичної дії) ксенобіотиків на культурі клітин людини та тварин в дослідах in vitro.
 2. Оцінка проявів імунотоксичності хімічних речовин в гострому, субхронічному та хронічному експерименті (визначення показників природного імунітету, клітинної і гуморальної ланок адаптивного імунітету).

Визначення вмісту ртуті та інших важких металів в об’єктах довкілля та біологічних середовищах людини.