Лабораторія аналітичної хімії і моніторингу токсичних речовин

Лабораторія заснована в 1931 p. як фізико-хімічна, потім – промислово-санітарної хімії, яку очолювали професор С. М. Чуманов та у 1945 р. – Т.О.Лєбєдєва, з 1946 р. – к. x. н. В.П.Вендт, у I960-65 р. р. – к. x. н. М.А.Троценко (М.А.Клисенко), згодом – лабораторія аналітичної хімії пестицидів – к. б. н. Г.О.Хохолькова, з 1991 р. – к. б. н. Демченко В.Ф. Сучасну назву лабораторія отримала у 1991 р.

Вже в 40-i роки були розроблені перші в країні та на пострадянському просторі методи визначення шкідливих речовин в повітрі робочої зони, пізніше – пестицидів – як в повітрі, так і у харчових продуктах та, що дуже важливо, у біологічних середовищах людини.

В 50-ті роки В.П.Вендт, Т.А.Лєбєдєвой, М.А.Клисенко (М.А.Троценко) створено портативний газоаналізатор для визначення оксиду вуглецю, пристрій для мокрого спалювання пестицидів для їх визначення, фотоелектричний абсорбціометр ФА-2 i фотоколориметр ФАК-56 (отримано патент), поглинальний пристрій з пористою пластинкою, принципово нові способи відбору проб повітря з використанням твердих сорбентів (захищено авторськими свідоцтвами), які надзвичайно широко застосовуються до тепер.

Основні напрямки наукової діяльності: теоретичне та експериментальне обгрунтування методології, розробка методичного забезпечення та здійснення гігієнічного і біологічного моніторингу експозиції щодо пестицидів, важких металів, інших потенційно небезпечних хімічних речовин для гігієнічної оцінки умов праці в сільському господарстві та промисловості, якості довкілля, безпеки застосування пестицидів в сільському господарстві, виявлення та оцінки ризиків на робочому місці та екологічних, діагностики та оцінки ефективності профілактики та лікування професійних та екологічно обумовлених отруєнь та захворювань на основі сучасних фізико-хімічних методів аналізу: газорідинної та високоефективної рідинної хроматографії, хромато-мас-спектрометрії, оптично-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою.

За роки існування лабораторії її фахівцями розроблено декілька сотень методичних вказівок з визначення мікрокількостей токсичних xiмічних речовин (промислових сполук, пестицидів, тощо в повітрі робочої зони та атмосферному, грунті та воді, сільськогосподарській сировині та харчових продуктах, біосередовищах людини та експериментальних тварин), що впроваджено в Україні та закордоном в лабораторіях санепіднагляду та охорони праці, контрольно-токсикологічних та агроекологічних.

В лабораторії створено перші в кpaїнi практичні керівництва для хіміків, лікарів-лаборантів, токсикологів, гігієністів, агрохіміків, фахівців iз захисту рослин «Определение малых ко­личеств ядохимикатов в воздухе, продуктах питания, биологических и других средах» (М.А.Клисенко, Т.А.Лєбєдєва, 1964 р.), «Химический анализ микроколичеств ядохими­катов» (М.А.Клисенко, Т.А.Лєбєдєва, З.Ф.Юркова, 1972 р.); пізніше – довідкові видання «Определение остаточных количеств пестицидов» / під ред. акад. Ю.І.Кундієва (М.А.Клисенко, Л.Г.Александрова, 1983 р.), «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде» / під ред. М.А.Клисенко (1983 р.), «Методы определения микроколичеств пестицидов» / міжнародне видання під ред. М.А.Клисенко (1984 р.), «Методы определения микроколичеств пес­тицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде» в двох томах (М.А.Клисенко, Г.А.Хохолькова та ін., 1992 р.)., «Довідник вибраних термінів з пестицидів в аналітичній хімії, екогігієні, токсикології та агроекології» / наук. ред. акад. Ю.І.Кундієв, чл.-кор. М.Г.Проданчук (Клисенко М.А., Демченко В.Ф. та інш. 2005 р.), навчальний посібник «Аналітична хімія залишкових кількостей пестицидів» (Клисенко М.А., Александрова Л.Г., Демченко В.Ф., Макарчук Т.Л., 1999 р.).

Для клінічної діагностики розроблено методичні рекомендації «Атомно-абсорбційні методи визначення макро- та мікроелементів у біологічних середовищах при порушенні їх обміну в організмі людини (Демченко В.Ф., Андрусишина І.М., Лампeка О.Г., Голуб І.О., 2010 р.) та «Оцінка порушень мінерального обміну у професійних контингентів за допомогою методу атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою» (І.М.Андрусишина, О.Г.Лампека, І.О.Голуб, І.П.Лубянова, Т.Д.Харченко, 2014 р.).

В лабораторії працюють: 2 провідних, 2 старших та 3 молодших наукових співробітники (з них 1 доктор наук та 4 кандидати наук), провідний інженер, інженер 1 категорії, старший лаборант з вищою освітою та технік. В лабораторії працює професор, д.б.н. М.А.Клисенко, засновник вітчизняної школи аналітичної хімії пестицидів, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року, автор 8 монографій та довідників, навчального посібника.

Лабораторія акредитована Держспоживстандартом та НАМН України; приймає участь у міжлабораторних дослідженнях з підтвердження компетентності на державному рівні (Незалежний аналітичний центр, НАМН України) та міжнародному («FORTREES», SEQAS; LAMP, CDC).

Науково-дослідні послуги за угодами згідно з галуззю акредитації:

– розробка методів визначення шкідливих xiмічних речовин (пестицидів, промислових сполук тощо) в повітрі робочої зони та атмосферному, грунті, воді;

– розробка методів визначення залишків пестицидів у сільськогосподарській сировині та харчових продуктах, біoлогічних середовищах;

– контроль вмісту діючих речовин у препаративних формах пестицидів, елементного складу мінеральних добрив, якості деззасобів тощо;

– контроль забруднення виробничого середовища та довкілля щодо пестицидів, сполук важких металів тощо;

– визначення залишків пестицидів та важких металів у сільськогосподарській сировині та харчових продуктах;

– визначення вмісту пестицидів та важких металів, біоелементів, мікроелементів у біологічних середовищах людини для діагностики отруєнь та захворювань;

– підготовка фахівців та консультативна допомога з методів контролю хімічних факторів.