Відділ професійної патології

Відділ професійної патології функціонує у складі інституту з 1928 р., базуючись на базі клініки професійних захворювань. Першим керівником відділу був професор І.О. Гілула. У різні роки відділ очолювали професори Б.А. Кривоглаз, А.А. Модель, О.П. Краснюк.

Науковці відділу надають медичну та консультативну допомогу працюючому населенню України. Відділ має сучасну матеріально-технічну базу та розвинуті міжнародні зв’язки, що забезпечує широкий спектр наукових досліджень стосовно діагностики, лікування та профілактики професійних та виробничо-обумовлених захворювань на сучасному, наближеному до світового, рівні.

В структурі відділу профпатології функціонує сучасна лабораторія функціональних методів діагностики захворювань системи органів дихання, серед яких: бодіплетізмографія, дифузійна здатність альвеоло-капілярної мембрани (DLCO), спірометрія, респіросонографія (комп’ютерна реєстрація дихальних шумів легень).

У 2008 році в складі відділу створено єдину в Україні лабораторію молекулярно-генетичних досліджень у професійній патології.

На теперішній час обґрунтовані методи ранньої діагностики, первинної та вторинної профілактики професійних та виробничо-обумовлених захворювань у працівників зварювальних професій. Досліджена роль заліза у розвитку синдромокомплексу перевантаження організму залізом у зварювальників (iron overload).

Встановлено закономірності розвитку захворювань бронхолегеневої системи у працівників сільського господарства, що працюють в умовах впливу органічного пилу. У співпраці з Фінським інститутом медицини праці (Хельсінки) вперше було описано синдром токсичної дії органічного пилу у робітників кормовиробництва.

Протягом останнього десятиліття основним об’єктом досліджень є стан здоров’я шахтарів підземних вугільних шахт України.

Визначені та імплементовані в практику маркери ранніх вентиляційних порушень при професійних захворюваннях бронхолегеневої системи (хронічний бронхіт, ХОЗЛ, пневмоконіоз), що дозволяє діагностувати ураження легеневої функції у хворих на початкових стадіях їх розвитку.

Вперше в Україні для діагностики інтерстиціальних захворювань легень професійного ґенезу започатковано використання методу КТВР та розроблено систему КТ-ознак для пневмоконіозу та азбестозу. Результати отриманих досліджень увійшли до Глобального Плану Дій ВООЗ 2000-2017 р.р. за розділом «Елімінація пневмоконіозу».

Значна увага приділяється також питанням діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань від впливу фізичних факторів. Зокрема, уточнено окремі патогенетичні механізми перебігу професійної сенсоневральної приглухуватості та вдосконалено систему діагностики цього захворювання з урахуванням рівня ураження слухового аналізатора у працюючих в умовах впливу високих рівнів шуму.

З огляду на необхідність гармонізації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу розроблено программу моніторингу стану здоров’я працюючих в умовах впливу пилу хризотилового азбесту. Результати наукових досліджень були покладені в обгрунтування ратифікації Україною конвенції МОП №162 «Про охорону праці при використанні азбесту».

Протягом останнього десятиліття співробітниками відділу започаткований та успішно розвивається новий напрямок у медицині праці ─ визначення ролі генетичної складової у розвитку професійних та виробничо- обумовлених захворювань, що відкриває принципово нові можливості первинної профілактики. На сьогодні вивчені молекулярно-генетичні маркери ризику розвитку та резистентності до таких професійних захворювань як пневмоконіоз, азбестообумовлені захворювання, ХОЗЛ, а також захворювань системи органів кровообігу (артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця) у шахтарів.

У відділі на протязі багатьох років відкрита клінічна ординатура та аспірантура, де постійно навчаються лікарі за фахом «професійна патологія», а також виконуються дисертаційні дослідження. Співробітники відділу є постійними учасниками та експертами міжнародних фахових конгресів, симпозиумів, асоціацій.

Науковці відділу систематично залучаються до навчального процесу і є постійними учасниками циклів передатестаційної підготовки лікарів на кафедрі медицини праці, психофізіології та медичної екології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика за спеціальністю «професійна патологія».

Послуги:

  1. Консультативна допомога на усіх рівнях медичного обслуговування працюючого населення – первинному, вторинному, третинному.
  2. Проведення медичних оглядів працівників (попередніх та періодичних).
  3. Навчання на робочих місцях спеціалістів-профпатологів.

Проведення передатестаційних циклів підвищення кваліфікації з професійної патології.