Міжвідомча випробувальна лабораторія з вимірювання вмісту азбесту в повітрі

Міжвідомча випробувальна лабораторія

з вимірювання вмісту азбесту в повітрі.

Міжвідомча випробувальна лабораторія  з вимірювання вмісту азбесту в повітрі є структурним підрозділом Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної Академії медичних наук України». Лабораторія атестована в ДП «Укрметртестстандарт» (свідоцтво про атестацію  № ПТ-468/20, термін дії з 10.12.2020 р. до 09.12.2022р).

 1. Штат лабораторії:

Завідуючий лабораторією- мол.н.с. Мошковський Віталій Євгенович, спеціалізація – гігієніст, епідеміолог, профпатолог.

Поза штатом: Радник з наукової роботи- ст.н.с., канд. біол. наук Демецька Олександра Віталіївна.

Перелік публікацій:

 1.   Гігієнічні проблеми використання хризотилового азбесту в Україні / Ю. І. Кундієв, В. І. Чернюк, Т. К. Кучерук [та інш.] // Український журнал з проблем медицини праці. – 2008. – №4. – С. 35 – 41.
 2. Контроль пыли хризотил-асбеста в воздухе рабочей зоны: опыт Украины Материалы X всероссийского конгресса «Профессия и здоровье». Демецкая А.В., Сальнікова Н.А., Мошковский В.Е.-М.:-2011.- С.438-439
 3. Аспекти використання хризотил-азбесту/ Мошковський В.Є., Демецька О.В. //Науково-виробниче видання. СЕС профілактична медицина.-2012.- №2.- С. 52-53
 4. До проблеми нормування хризотил-азбесту в повітрі робочої зони/ Демецька О.В. Сальнікова Н.А. Кашанський С.В., Мошковський В.Є. //Український журнал з проблем медицини праці.-2012.-№1.-С. 21-25
 5. Вдосконалення нормативно-правової бази- шлях до контрольованого використання хризотил-азбесту Міжнародний (третій всеукраїнський) конгрес з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики. Демецька О.В., Сальнікова Н.А., Мошковський В.Є.-Київ:-Збірник тез доповідей.-2012.- С. 101
 6.  До проблеми контрольованого використання азбесту: дослідження пилового фактору на підприємствах теплоенергетики Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії. Мошковський В. Є., Демецька О.В.-Львів:- Збірник тез доповідей. Матеріали XV з’їзду гігієністів України.-2012.- С. 246-247
 7. Контролируемое использование хризотил-асбеста в Украине Вестник Карагандинского университета. Демецкая А.В., Леоненко О.Б., Ткаченко Т.Ю. Мовчан В.А., Мошковский В.Е. – Караганда, –№2 (66),– 2012, – С.49-51.
 8. Гігієна праці на теплових електростанціях/ Мошковський В.Є.,Демецька О.В. //Український журнал з проблем медицини праці.-2013.-№1.-С. 37-42
 9. Проблема поінформованості в сфері нанотехнологій Тез. доп. П’ятого національного конгресу з біоетики. Демецька О.В. Ткаченко Т.Ю., Мовчан В.О., Мошковський В.Є. -Київ, 23-25 вересня 2013.- Київ, 2013.- С. 118.
 10. Гігієнічна оцінка стану навколишнього середовища при захороненні відходів азбестоцементного виробництва та при старінні азбестоцементних виробів (шиферу) Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. Гриценко А. В., Жуковський Т. Ф., Юхно В. І. , Проценко О. Л., Мошковський В. Є., Демецька О. В., Мовчан В. О. – 2014. – Вип. 36. – С. 3-12.
 11. Оцінка вмісту волокон хризотилового азбесту в атмосферному повітрі Довкілля та Здоровя. Мошковський В.Є., Демецька О.В.,Вакарюк Л.В.- 2014.- № 3.- С. 38-42.
 12. Гігієнічна оцінка азбестовмісного пилу в повітрі робочої зони теплових електростанцій/ Мошковський В.Є. //Журнал Медичні перспективи-2016.-Т.21.- № 3.- С. 61-63.
 13.  Сучасний стан умов праці працівників теплових електростанцій/   Мошковський В.Є. //Український журнал з проблем медицини праці-2017.- №1.- С. 24-30.
 14. Гігієнічні умови праці працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних медичних технологій/ Ю.І. Кундієв, Д.В. Варивончик, К.Д. Копач, П.С. Безвербний, О.В. Демецька, О.І. Соловйов, І.М. Андрусишина, В.Є. Мошковський, О.М. Еджибія //Український журнал з проблем медицини праці-2017.- № 4.- С. 3-11.

2.Обладнання лабораторії

2.1 Фазово-контрастний оптичний мікроскоп «LEICA» Заводський № 312497

2.2 Волокна хризотилового асбеста

2.3 Аспіратор маловитратний для відбору проб повітря «Бриз-2» Заводський №1131

2.4 Ваги лабораторні електронні WPS 110/C/2 Заводський № 250061

2.5 Барометр-анероїд БАММ-1 Заводський № 92

2.6 Набір гир Заводський № 6280

2.7 Секундомір СОПпр.-2а-2-010 Заводський №2804, 5831

3. Моніторинг забруднень повітря робочої зони, повітря санітарно-захисної зони підприємств та селітебної зони на наявність волокон азбесту та профілактика несприятливої дії на організм.

4. Сфера застосування розробок: теплоенергетика, будівництво, машинобудування.

5. Міжвідомча випробувальна лабораторія  з вимірювання вмісту азбесту в повітрі створена 2009 році академіком НАН та НАМН Кундієвим Ю.І.

6. Лабораторія  виконує дослідження з вмісту волокон азбесту в повітрі згідно розробленої «Методики виконання вимірювань  зліченної концентрації волокон азбесту  у повітрі робочої зони  та атмосферному повітрі методом оптичної мікроскопії» (МВВ 081/12-0673-10 від 09.03.2010 р.), а також визначення концентрації азбестовмісного пилу в повітрі робочої зони у гравіметричних показниках.

При розробці методики використано рекомендації стандартного методу визначення зліченної  концентрації завислих у повітрі робочої зони волокон азбесту за допомогою оптичної мікроскопії, який розроблено Міжнародною азбестовою асоціацією (AIA), та методу №7400 «Національного інституту професійної безпеки та здоров’я» (NIOSH) США.

Лабораторією обґрунтоване значення гігієнічного нормативу хімічної речовини у повітрі робочої зони:

Гранично допустиму концентрацію (ГДК) волокон хризотил-асбесту– 1,0 (одне) волокно/см3 , 1 клас небезпечності, канцероген. (ПОСТАНОВА № 16 від 02 липня 2012 року Головного Державного санітарного лікаря України).

Співробітники лабораторії є розробники Державних санітарні норм та правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів» (наказ № 762 від 01 жовтня 2012 року Міністерства охорони здоров’я України).

Лабораторія разом з Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем та ДУ «ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ І МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. А.Н. МАРЗЕЄВА НАМН УКРАЇНИ» є розробником методичних вказівок «Гигиеническая оценка состояния окружающей среды при старении асбестоцементных изделий и захоронении отходов асбестоцементного производства».

Дослідження, проведені лабораторією на  Українських ТЕЦ, дозволили визначити кількість волокон азбесту в повітрі робочої зони, визначити вид азбесту і дати рекомендації щодо мінімізації впливу азбесту на працюючих.

Проведені дослідження з визначення кількості волокон азбесту в повітрі робочої зони основних професій на шиферних заводах України.

7. На 72-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці (Женева, 1986 р.) представниками 142 країн була прийнята Конвенція «Про охорону праці при використанні азбесту» № 162. Зазначена конвенція охоплює всі основні види діяльності, пов’язані з впливом азбесту на працівників у процесі їх виробничої діяльності.

28 квiтня 2010 року  зареєстровано проект Закону України “Про ратифікацію Конвенції №162 1986 року про охорону праці під час використання азбесту».

Проект Закону України «Про ратифікацію Конвенції № 162 1986 року про охорону праці під час використання азбесту» розроблено відповідно до пункту 3.14.5 Плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008 – 2009 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 №1250-р.

Необхідність ратифікації зазначеної Конвенції зумовлена прагненням України стати асоційованим членом Європейського Союзу, з подальшою перспективою набуття повноправного членства в цій структурі.

Важливою умовою на цьому шляху є зміцнення економічних та політичних зв’язків між Україною та Європейським Союзом, що полягає у наближенні законодавства України до законодавства Європейського Співтовариства, яке викладено в положеннях Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством та їх державами-членами (угоду ратифіковано Законом України № 237/94 – ВР від 10.11.94 р.).

На підставі рекомендацій Тринадцятої сесії Об’єднаного комітету МОП / ВООЗ з гігієни праці (2003 р.), в 2007 р. структурними підрозділами ВООЗ (Департамент громадської охорони здоров’я і навколишнього середовища) і МОП (Програма з безпеки і охорони здоров’я на робочих місцях і в навколишньому середовищі) була запропонована Схема розробки національних програм з ліквідації захворювань, пов’язаних з азбестом (далі – Схема). Необхідно відзначити, що згадана схема не враховує принципу диференційованого підходу до регулювання різних форм азбесту, встановленого Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я.

На шістдесятій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (резолюція WHО 60.26 від 23 травня 2007 року) було прийнято Глобальний план дій з охорони здоров’я працюючих на 2008-2017 роки. У пункті 10 цього документу передбачено проведення глобальної компанії з ліквідації захворювань, пов’язаних із впливом азбесту, та зазначено, що дана діяльність повинна здійснюватися з урахуванням диференційованого підходу до регулювання різних форм азбесту, згідно з відповідними міжнародними правовими документами та новітніми свідченнями щодо ефективних інтервенцій. Саме такий підхід може сприяти меті Програмі, а саме – ліквідації в країні захворювань, пов’язаних із впливом азбестовмісного пилу, без істотних економічних потрясінь та помилок, яких було припущено в європейських країнах і США.

Отже, міжвідомча випробувальна лабораторія  з вимірювання вмісту азбесту в повітрі Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної Академії медичних наук України» має: 10-ти річний досвід дослідження волокон азбесту в повітрі виробничого та навколишнього середовища, має належне матеріально-технічне забезпечення для оцінки потенційної ризику дії волокон азбесту на здоров’я людини.