Співробітництво з установами НАН, НАМН, МОЗ України, вищими навчальними закладами та іншими організаціями

Комплексування Інституту з установами інших відомств у 2017 році здійснювалось на безоплатній основі, за договорами про творче співробітництво.

В рамках такого співробітництва разом з МОЗ України розроблено та впроваджено Методичні рекомендації НАМН України та МОЗ України № 147.15/237.15 «Управління виробничою небезпекою в закладах охорони здоров’я при застосуванні лікарських засобів з канцерогенним потенціалом». Реалізація рекомендацій дозволяє впровадити в Україні положення Конвенції МОП № 139 (ратифікованої Україною у 2010 р.) й Рекомендації МОП № 147 «Про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики», а також Конвенції МОП № 149 (ратифікованої Україною у 1979 р.) й Рекомендації МОП № 157 «Про зайнятість та умови праці й життя сестринського персоналу».

Продовжувалося співробітництво в рамках кооперації:

– з установами НАН та НАМН України:

– з Інститутом проблем штучного інтелекту МОН і НАН України проведена розробка Методики проведення вимірів показників джерела вібрації пристрою «Інтелектуальний шолом для психофізіологічної корекції»;

– з ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» проводяться наукові дослідження за проблемою електромагнітної екології та забезпечення захисту людей від негативного впливу техногенного електромагнітного поля промислової частоти (50 Гц) та техногенного гіпогеомагнітного поля;

– з ДУ «Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України проводяться спільні експериментальні дослідження з вивчення впливу джерел світлодіодного освітлення на організм людини ;

– з ДУ «Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України» та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (кафедра охорони праці) проводяться (на постійній основі) дослідження цитотоксичності зварювальних аерозолів що утворюються при використанні зварювальних електродів нового типу (зі зниженими вмістом хрому шестивалентного, марганцю та ін.); творча співпраця за темою «Дослідження можливості отримання рідин з наночастками міді, срібла та заліза для медичного призначення»щодо визначення вмісту заліза, міді, алюмінію, та срібла у колоїдних розчинах наночасток металів (всього 25 визначень);

– з Інститутом фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України (відділ фотохімії) – триває розробка стандартизованих за фізико-хімічними властивостями наночастинок сульфіду свинцю, сульфіду кадмію та оксиду заліза (Fe2O3) розміром від <10 до 100 нм у колоїдних розчинах для експериментальних токсикологічних досліджень;

– з Інститутом біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України – розробка стандартизованих за фізико-хімічними властивостями наночастинок міді та заліза розміром від <10 до 100 нм у колоїдних розчинах для експериментальних токсикологічних досліджень, а також вивчення гено- та цитотоксичної дії наночастинок металів;

– з Інститутом хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України – проводиться розробка стандартизованих за фізико-хімічними властивостями наночастинок оксиду заліза Fe3O4 та виконуються дослідження щодо якісної ідентифікації речовин з використанням сучасних методів спектрального аналізу (МАЛДІ-Тофмасс-спектрометрії);

– ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» -систематичні діагностичні дослідження вмісту міді у сечі дітей з підозрою на захворювання Вільсона-Коновалова;

– з ДУ «Інститут ендокринології ім. В. І. Комісаренка НАМН України» -систематичні діагностичні дослідження вмісту селену, заліза, міді та цинку у сироватці крові пацієнтів з тиреоїдною патологією ; проводяться наукові дослідження з оцінки безпечності наночастинок металів та мікрокапсул альгінату натрію;

– з ДУ «Інститут терапії НАМН України» – діагностичні дослідження вмісту 15 елементів у цільній крові, сироватці крові, сечі;

– з Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України – проводяться молекулярно-генетичні дослідження (полімеразно-ланцюгова реакція з флуоресцентно-гібридизаційною детекцією в реальному часі (RealTime ПЛР); дослідження особливостей оксидативного та нитродативного стресу за дією наночастинок кадмію;

– з ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України» – вивчення стану центральних та периферичних відділів слухового аналізатору, серцево-судинної системи та центральної нервової системи при різних параметрах шумового навантаження та після перенесених контузій, ЧМТ тощо;

– з Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України (відділ сенсорних пристроїв, систем і технологій безконтактної діагностики) – експериментальні дослідження на лабораторних щурах з метою розробки та впровадження в практику токсикологічних досліджень нових інформативних методів і способів інтегральної оцінки ефектів токсичної дії наночастинок важких металів, що базуються на використанні безконтактного методу SQІD-магнітометрії (SQІD, Superconducting Quantum Interference Device) органів-мішеней з подальшою математичною обробкою результатів, побудовою та аналізом карт магнітних полів;

– з ДУ “Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України”:

– дослідження методом двохфотонної рентгенівської абсорбціометрії для оцінки щільності кісткової тканини з метою ранньої діагностики остеопорозу у працівників основних професій вугільних шахт (відділ клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату);

– експериментальні дослідження за допомогою методу трансмісійної електронної мікроскопії для оцінки ультраструктурних змін органів-мішеней щурів при експериментальному впливі наночастинок важких металів (лабораторія морфології і цитології);

– з вищими навчальними закладами:

– з Національним медичним університетом ім. акад. О. О. Богомольця МОЗ України – проводяться експериментальні дослідження щодо вивчення ефектів токсичної дії наночастинок дисиліциду хрому та нітриду тітану при їх хронічному впливі на організм експериментальних тварин за результатами морфо-функціональної оцінки їх органів-мішеней; проводяться дослідження особливостей морфо функціональних змін у внутрішніх органах досліджуваних тварин за дією наночастинок металів;

– з Національним авіаційним університетом МОН України дослідження з розробки інженерно-технічних заходів щодо покращення умов праці при роботі з електронно-обчислювальними машинами;

– з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» – дослідження вмісту хімічних елементів у водних розчинах;

– з Київським національним Університетом ім. Т. Г. Шевченко (ННЦ «Інститут біології») в рамках виробничо-навчальної практики здійснюється виконання дипломних і курсових робіт студентами вищого навчального закладу (на базі лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин) та лабораторії гігієни та фізіології змінної праці);

– з установами МОЗ та іншими організаціями:

– з Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «ОХМАТДИТ»: систематично проводяться діагностичні дослідження вмісту міді у сечі дітей з підозрою на захворювання Вільсона-Коновалова – за листами-зверненнями;

– з іншими установами МОЗ за листами-зверненнями;

– з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо технологічних процесів, виробничого обладнання, товарів, виробів тощо;

– з Управлінням громадського здоров’я МОЗ України – за дорученням розгляд та експертиза проектів законодавчих та нормативних документів, підготовка відповідей на звернення громадян та депутатів щодо питань гігієни праці та професійних захворювань:

– з ДП «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України» – спільні наради щодо стану профпатологічної допомоги працюючим;

– з Діагностичним центром ПП «ДІЛА» систематичні діагностичні дослідження вмісту двадцяти макро- та мікроелементів у біологічних середовищах людини – цільна кров, сироватка крові, сеча, волосся, нігті (виконано 675 вимірювань);

Крім того, співпраця з ДУ «Інститут терапії НАМН України» та ДУ «Інститут кардіології ім. Стражеско НАМН України» дозволила провести визначення 15 елементів у цільній крові, сироватці крові, сечі та волоссі людини (виконано 55 проб);

– з ТОВ «Нанотехнології в медицині» (ТОВ «НаноМедТех», лабораторія фізико-хімічного аналізу матеріалів) проводяться дослідження щодо паспортизації наночастинок металів за їх формою та розміром методом растрової електронної мікроскопії (растровий електронний мікроскоп «Tescan MIRA 3», Tesla) з системою локального елементного енерго-дисперсійного мікроаналізу Oxford Advanced Aztec Energy (IE350) / X-max 80;

– з Міністерством екології та природних ресурсів України – участь у роботі Науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про проведення державної реєстрації препаратів, рекомендованих до реєстрації і внесення до Державного реєстру пестицидів та агрохімікатів;

– з Державною службою України з питань праці – участь у підготовці нормативно – правових актів з питань праці. Спільна підготовка проектів основних директивних документів щодо функцій служби;

– з Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці – участь у навчальних семінарах для фахівців в питаннях гігієни праці та підготовка проектів нормативно-правових актів ;

– з Фондом соціального страхування України – взаємодія в питаннях інформації про зареєстровані професійні захворювання;

– з Київською міською клінічною лікарнею швидкої медичної допомоги проведення спільних наукових досліджень щодо вивчення впливу умов праці на функціональний стан лікарів хірургічних спеціальностей;

– для допомоги АТО:

– розробка методичних підходів оцінки функціонального стану комбатантів за допомогою психофізіологічних показників, розробки методів його корекції та заходів реабілітації учасників АТО з НМУ імені О. О. Богомольця, Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України, Українською військово-медичною академією та військовим шпиталем, Львівським Національним університетом ім. І. Франка, НМАПО ім. П. Л. Шупика, ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченко, ТОВ «Клініко-терапевтичний інститут», Інститутом проблем штучного інтелекту МОН і НАН України;

– з Військово-медичним Департаментом Міністерства Оборони України та Інститутом психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України – проведення профілактичної, консультативно-психологічної та медико-психологічної, реабілітаційної роботи з військовослужбовцями, демобілізованими та членами їх сімей через консультування та психотерапію (індивідуальна та групова форма роботи) щодо надання високоспеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги та медико-психологічної реабілітації постраждалим в зоні антитерористичної операції.