Про клініку

Загальна інформація

Клініка професійних захворювань є  структурним підрозділом Державної  установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», яка забезпечує надання високоспеціалізованої   профпатологічної  консультативно-поліклінічної, стаціонарної та діагностичної медичної допомоги.

Ліжковий фонд клініки професійних захворювань складає 80 ліжок, з них 40 терапевтичних та 40 неврологічних.

Потужність консультативно-поліклінічного відділення становить 75 відвідувань за зміну.

Клініка професійних захворювань отримала Ліцензію з медичної практики серія АД № 064170 від 16.08.2012 року та пройшла Державну акредитацію, отримавши сертифікат про «Вищу категорію» серія МЗ № 015114. Термін дії сертифікату з 29.12.2020 р. по 28.12.2023 р.

Клінічна та біохімічна лабораторія клініки акредитована на Вищу категорію Сертифікат № ПТ 471/20 від 10.12.2020 р. Чинний до 09.12.2022 р.

Клініка професійних захворювань отримала Сертифікат «Системи управління якістю. Вимоги» ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Первинна сертифікація 20 грудня 2019 року. Чинний до 19 грудня 2022 року. 

В клініці професійних захворювань працює із зовнішніми сумісниками 28 фізичних осіб (лікарів), з них: 3 кандидати медичних наук,  за сумісництвом працює 1 доктор медичних наук (професор, член-кореспондент НАМН) та 2 кандидати медичних наук.

Основними задачами клініки професійних захворювань є:

 • надання високоспеціалізованої консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної   допомоги  населенню   України   за   профілем діяльності Установи із вирішенням експертних питань зв’язку захворювання з умовами праці;
 • своєчасне та широке впровадження сучасних методів діагностики та лікування,  стандартів та клінічних протоколів надання медичної допомоги пацієнтам  з  професійною патологією;
 • проведення наукових досліджень та розробка ефективних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих;
 • апробація і впровадження нових методів діагностики, лікування та реабілітації хворих;
 • надання організаційної консультативно-методичної допомоги лікувальним закладам територіального, обласного, республіканського рівня з питань лікування  пацієнтів  з  професійною патологією.
 • вирішення експертних питань щодо: зв’язку захворювання з умовами праці, складних для діагностики випадків, конфліктних випадків встановлення клінічного діагнозу.
 • участь в розробці та вдосконаленні нормативно-методичних документів з актуальних питань професійної патології, нових медичних технологій, методів ранньої діагностики, лікування, медичної реабілітації та профілактики професійних та виробничо-обумовлених захворювань.
 • участь в розробці державних, галузевих та регіональних програм охорони здоров’я, профілактики професійних та виробничо-обумовлених захворювань, удосконалення медико-санітарної допомоги працюючим та медико-психологічної реабілітації пацієнтів.

Встановлення зв’язку захворювання з умовами праці здійснюється відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» та переліку професійних захворювань, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1662 «Про затвердження переліку професійних захворювань».

В клініці професійних захворювань проводиться обстеження та лікування пацієнтів з усіх  регіонів України.

В клініці професійних захворювань працює Центральна лікарська експертна комісія, склад якої затверджується наказом директора установи.

Центральна лікарська експертна комісія (ЦЛЕК) є постійно діючим органом, функцією якої є:

 • колегіальний розгляд клініко-експертних питань по встановленню зв’язку наявного у хворого захворювання зі шкідливими умовами праці;
 • вирішення експертних питань у спірних та складних діагностичних випадках, щодо встановлення зв’язку захворювання з впливом шкідливих виробничих факторів і трудового процесу за наявності  направлення  головного спеціаліста з  професійної  патології  міста,  області та відповідних  документів, перелік  яких  визначено  у Постанові Кабінету Міністрів України 17.04.2019 року № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»;
 • встановлення зв’язку захворювань з умовами праці у робітників галузей і адміністративних територій, закріплених за Державною установою «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва  Національної академії медичних наук України» та незалежно від адміністративної території їхнього проживання та роботи спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України від 08.05.2002 року № 166/32  «Щодо закріплення за науково-дослідними інститутами гігієнічного профілю галузей економіки та адміністративних територій з питань гігієни праці та профпатології» та наказ МОЗ України від 25.03.2003 року № 133 «Про затвердження Переліку спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань»;
 • розгляд конфліктних випадків, що виникають у результаті незгоди хворого чи роботодавця з висновками регіональних експертних комісій за запитом Фонду, хворого чи роботодавця за направленням обласного (міського, районного) профпатолога, Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, судових та правоохоронних органів.

Крім вирішення експертних питань,  пацієнтам призначається відповідне лікування, проводиться динамічне спостереження за станом пацієнта, розробляються реабілітаційні заходи, надаються лікувально-трудові рекомендації, які в подальшому враховуються при проходженні пацієнтом МСЕК.

Клініка професійних захворювань тісно співпрацює з відділом профпатології Установи, співробітники якого активно залучаються до проведення сумісних оглядів, консультацій пацієнтів та проведення додаткових методів дослідження, приймають участь в засіданнях Центральної лікарської експертної комісії. Лікарі клініки приймають активну участь у наукових дослідженнях НДР, запланованих спільно із співробітниками  відділу профпатології.

Фахівці інших структурних підрозділів Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва  Національної академії медичних наук України» активно залучаються до консультацій хворих, проводячи експертний аналіз умов праці,  в яких вони працюють (дані санітарно-гігієнічних характеристик, інформаційних довідок); визначення хімічних елементів у різних біологічних середовищах (визначення вмісту  14 елементів (свинцю, кадмію, марганцю, кальцій, заліза, цинку,  міді,  магнію, фосфору, калію, хром, стронцій, барій, натрій) у цільній крові, сироватці крові, слині, сечі, волоссі, нігтях у хворих, які проходять обстеження та лікування в клініці).

            До професійних захворювань належать такі захворювання, які виникли внаслідок професійної діяльності працюючого та зумовлені виключно або переважно впливом шкідливих речовин, певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних з роботою.

Гостре професійне захворювання (отруєння) – захворювання (або смерть), що виникло після однократного (протягом не більш як однієї робочої зміни) впливу на працівника шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру (у тому числі інфекційні, паразитарні, алергічні захворювання).

11 березня 2020 року ВООЗ охарактеризувала спалах СOVID-19 у світі як пандемію.

За участі співробітників відділу професійної патології та клініки професійних захворювань були внесені зміни до переліку професійних захворювань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 р. № 1662 (Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 394 «Про внесення змін до переліку професійних захворювань»), згідно якої гостра респіраторна хвороба СOVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, внесена до переліку професійних захворювань.

Виникнення  гострого професійного захворювання СOVID-19 можливе у медичних та інших працівників, що виконують професійні обов’язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб; працівників, які надають медичну допомогу хворим на інфекційні хвороби; працівників, що проводять роботи з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, а також проводять дезінфекційні заходи тощо.  

Лабораторно підтверджені випадки інфікування СOVID-19 медичних працівників  та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження на СOVID-19,  розслідуються як випадки гострого професійного захворювання відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій  на виробництві», де прописана процедура розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь).

Згідно Інструкції про застосування переліку професійних захворювань, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Академією медичних наук України, Міністерством праці та соціальної політики України від 29 грудня 2000 року № 374/68/338 визначено, що діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації), що виникає на виробництві, встановлюється лікарем будь-якого лікувально-профілактичного закладу після обов’язкової консультації з профпатологом та лікарем з гігієни праці. При захворюваннях інфекційного походження діагноз установлюється лікарем-інфекціоністом та профпатологом з  урахуванням епідрозслідування.

Слід зазначити, що внаслідок перенесеної  гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2, у більшій кількості пацієнтів розвиваються стійкі хронічні наслідки у вигляді патології з боку різних органів та систем: бронхолегеневої, системи кровобігу, нервової тощо, що також мають бути пов’язані з виконанням професійних обов’язків постраждалим особам.

Хронічні наслідки перенесеного гострого професійного захворювання СOVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, пов’язуються з умовами праці лікарськими експертними комісіями спеціалізованих закладів охорони здоров’я, перелік яких затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 березня 2003 року № 133 «Про затвердження переліку спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.2003 р. за № 283/7604), до яких і відноситься клініка професійних захворювань Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України». 

Наша Установа з 2020 року приймає пацієнтів, які перенесли гостру респіраторну хворобу  СOVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, професійного ґенезу та мають внаслідок цього  стійкі хронічні наслідки у вигляді захворювань бронхолегеневої, центральної та периферичної нервової системи, системи  кровообігу тощо.

У таких пацієнтів вирішуються експертні питання зв’язку зазначеної патології з перенесеною гострою респіраторною хворобою СOVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2,  призначається відповідне лікування, реабілітаційні заходи, додатково може бути призначена психологічна допомога. 

Направлення

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» п. 99 для направлення на консультацію з метою вирішення експертних питань зв’язку наявних захворювань з умовами праці в консультативно-поліклінічне відділення  клініки професійних захворювань ДУ «ІМП імені Ю.І.Кундієва НАМН» має буди представлена наступна медична документація:

 • Направлення лікаря профпатолога (міського, районного, обласного), завірене печаткою лікувального закладу, в якому зазначена мета консультації.
 • Виписка із медичної карти амбулаторного хворого (ф. 025/о) за весь період роботи;
 • Завірена копія трудової книжки;
 • Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці (або інформаційна довідка про умови праці).
 • Акт за формою Н-1 (у разі перенесеного гострого професійного захворювання);
 • Виписка із стаціонару, де пацієнт лікувався з приводу професійного захворювання, пов’язаного з виробництвом.
 • Висновку фтизіатра, нарколога та інших документах (у разі потреби).

Додатково клініка професійних захворювань проводить профілактичні медичні огляди працівників відповідно  до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».