Міжнародна науково-практична конференція до 95 річниці створення Інституту та з нагоди 100-річчя від дня народження академіка НАМН України Трахтенберга Ісаака Михайловича «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології»

Інформаційне повідомлення

Information message


Шановні колеги!

Щиро запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології», яка відбудеться 23 листопада 2023 року та присвячена 95-річниці створення Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» та з нагоди 100-річчя від дня народження доктора медичних наук, професора, академіка НАМН України Трахтенберга Ісаака Михайловича (11.11.1923 – 27.01.2023).

Конференція внесена до Реєстру науково-технічних заходів: наукових, науково-практичних симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів, нарад, які проводитимуться в Україні у 2023 році (посвідчення №133 від 02.02.2023 р.).


Мета конференції

Обговорення актуальних проблем гігієни праці та професійної патології, охорони здоров’я, розгляд шляхів їх вирішення та перспектив розвитку сучасної медицини праці в Україні та світі у контексті глобальних та регіональних викликів, трансформації суспільства. Вшанування пам’яті видатного вченого у галузі профілактичної медицини, громадського діяча і публіциста Ісаака Михайловича Трахтенберга.

До участі в міжнародній ювілейній науковій конференції запрошуються представники наукових, освітніх і громадських організацій, органів державної влади, міжнародних делегацій, бізнесу, ЗМІ.

Офіційні мови конференції – українська та англійська.

Форма участі: очна, дистанційна.

Участь у роботі конференції є безоплатною.


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Профілактична медицина для збереження здоров’я населення України.
 • Гігієна праці та несприятливі виробничі чинники.
 • Медицина праці та професійні захворювання.
 • Профілактична, промислова токсикологія, нанотоксикологія і нанобезпека.
 • Психогігієна і психофізіологія, професійний відбір.
 • Гігієна праці в сільському господарстві.
 • Військова гігієна, реабілітація військовослужбовців і населення, постраждалого від воєнних дій.
 • Епідеміологічні дослідження, оцінка стану здоров’я населення.
 • Професійні та екологічні фактори, ризики здоров’ю, оцінка та управління.
 • Моніторинг факторів виробничого і навколишнього середовищ, методи аналітичного лабораторного контролю.
 • Еколого-гігієнічні дослідження мікроелементозів, мікроелементи у професійній патології, клінічній медицині, мікроелементи у фізіології людини, тварин, рослин.

Контрольні дати конференції

До 15 жовтня 2023 р. – подання заявок на участь у конференції та тез доповідей.

23 листопада 2023 р. – пленарне засідання, робота в секціях, підведення підсумків конференції та прийняття резолюції.


Адреса оргкомітету і контакти

Україна, 01033, Київ, вул. Саксаганського, 75

Електронна адреса організаційного комітету конференції: impvs2021@gmail.com

Мельник Наталія Андріївна, +38 (044) 289-43-05,  +38 (073) 468-85-80


Інформація для учасників

За матеріалами конференції передбачається видання збірника тез доповідей та публікація статей у фаховому виданні Інституту «Український журнал з проблем медицини праці» (https://ua.ujoh.org/). Тези доповідей і статті приймаються українською та англійською мовами.


Оформлення тез доповідей

Тези подаються українською або англійською мовами, обсягом 1-3 сторінки формату А4 та на електронних носіях або на e-mail одним файлом у формі текстового редактора Microsoft Word. Назва файлу – за прізвищем першого автора, шрифт – Times New Roman, розмір – 12 пт, інтервал між рядками – 1,0, без ущільнення тексту та переносів слів, вирівнювання по ширині, абзац (лише текст) – 1,25 мм, поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2,0 см. Сторінки не нумеруються.

Рисунки і таблиці друкувати шрифтом Times New Roman 12, міжрядковий інтервал – 1. Рисунки, діаграми, таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад (2).

Список літератури повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений згідно з діючими стандартами. Посилання в тексті на літературу робити в прямих дужках, наприклад [5].

Автори несуть повну відповідальність за зміст тексту і правильність оформлення. Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити матеріали, що не відповідають тематиці конференції чи оформлені без дотримання вищевказаних вимог.

Тези, оформлені не за вимогами, друкуватися не будуть і авторам не повертаються.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Назва напрямку: Збереження здоров’я працюючих різних сфер діяльності

УДК 613.6:615.9:661.8  

Шевченко А.А., Іванов В.В.


САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄКТІВ

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва

Національної академії медичних наук  України»

вул. Саксаганського, 75, м. Київ, 01033, Україна

e-mail:

Текст тез (вступ, мета, матеріали і методи, результати та висновки.

Перелік посилань.


ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ   

https://ua.ujoh.org/publishing_info_autor.html

Тези, реєстраційна форма на участь у конференції приймаються до «01» жовтня 2023 року!

Заявка учасника

Міжнародної науково-практичної конференції

до 95 річниці створення Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» та з нагоди 100-річчя від дня народження доктора медичних наук, професора,

академіка НАМН України Трахтенберга Ісаака Михайловича

(11.11.1923 – 27.01.2023)

«23»  листопада 2023 р.

Державна установа Інститут медицини праці

імені Ю.І. Кундієва НАМН України

Не пізніше «15»  жовтня   2023 р.       e-mail: impvs2021@gmail.com

Англійська версія анонсу (English version)

ПІБ 
Повна назва установи 
Структурний підрозділ 
Посада 
Контактний телефон та e mail 
Поштова адреса 
Назва доповіді 
Автори 
Форма участіочна або дистанційна
Форма доповідідоповідь з презентацією або заочна (публікація тез у збірнику)
Секція (напрямок роботи)збереження здоров’я працюючих різних сфер діяльності; медицина праці і професійні захворювання; методи визначення професійних та екологічних ризиків, оцінка та управління; інноваційні технології профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих на професійні захворювання, а також населення, постраждалого від воєнних дій.