Рада молодих вчених – Конференція 2021 року

56-та НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ»

56-та науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології», яка проходила online на базі ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» 23 листопада 2021 р., в черговий раз засвідчила помітне наукове зростання і потужний творчий потенціал нашої талановитої молоді, яка спирається на міцний фундамент наукової думки своїх шанованих попередників і фундаторів гігієнічної науки.

Головною метою науково-практичної конференції є сприяння розвитку актуальних питань гігієни праці та професійних захворювань, підвищення якості та інноваційних шляхів розвитку наукових досліджень в галузі медицини праці.

Список учасників конференції відобразив велику зацікавленість наукової спільноти до сучасних проблем гігієни праці та професійної патології. У роботі конференції прийняли участь понад 30 учасників, які представили свої науково-теоретичні та практичні розробки. Участь брали фахівці наукових та освітніх установ гігієнічного і технічного профілю (ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН», Запорізький державний медичний університет, Київський національний університет будівництва i архітектури), які вирішують питання вивчення особливостей дії та профілактики впливу шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища. Таке поєднання теоретичних і практичних знань і досвіду є взаємно збагачуючим процесом і достатньо ефективно може використовуватися для вирішення проблем збереження здоров’я працюючих. 

З вітальним словом до учасників конференції звернувся керівник установи, доктор медичних наук, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України К.Є. Іщейкінякий зазначив, що «…дана науково-практична конференція молодих вчених має найдавнішу історію та проводиться щорічно, починаючи з 1988 року. Започаткуванню цієї традиції передували наукові конференції молодих вчених, що відбувалися в Інституті з 1965 року. Конференція, яка проходить в цьому році є логічним продовженням підвищення рівня наукових досліджень, популяризації вітчизняних інноваційних технологій, а також розширення зв’язків у науковій сфері серед молодих вчених, глибокого вивчення сучасних проблем гігієни праці та професійних захворювань, обговорення актуальних питань медицини праці та шляхів обміну досвідом і досягнень. Проведення даної науково-практичної конференції свідчить про велику увагу, яка приділяється науковим дослідженням молодих вчених». Підкреслено, що Інститут завжди був флагманом у галузі медицини праці, який підтримує і розвиває актуальні напрями:

  • профілактичної токсикології (токсикології пестицидів і важких металів), нанотоксикології;
  • гігієнічного моніторингу хімічних речовин у навколишньому середовищі та організмі людини;
  • гігієни праці (питання впливу факторів фізичної природи);
  • професійних захворювань, у тому числі епідеміологічних досліджень професійної захворюваності населення України та соціальної гігієни;
  • фізіології праці та професійних стресів, пов’язаних з високим нервово-емоційним напруженням та інше.

З актовою промовою виступила провідний науковий співробітник лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин, доктор біологічних наук Н.М. Дмитруха (сумісна тематична доповідь наукової школи академіка НАМН України, член-кореспондента НАН України, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України І.М. Трахтенберга). Основна увага учасників конференції зосереджувалась на досвіді гігієнічної регламентації наночасток у виробничому середовищі,

За програмою конференції були заслухані гарно проілюстровані доповіді молодих вчених, які формувались оргкомітетом конференції за тематичними напрямами факторної та галузевої гігієни, професійної патології, а саме:

  • збереження здоров’я працюючих різних сфер діяльності;
  • медицина праці і професійні захворювання;
  • методи визначення професійних та екологічних ризиків, оцінка та управління;
  • інноваційні технології профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих на професійні захворювання.

Після актової промови, традиційній тематиці наукової школи академіка І.М. Трахтенберга щодо нанотоксикології було присвячено доповідь молодого доцента кафедри загальної гігієни та екології Запорізького державного медичного університету Л.П. Шаравари на тему: «Дослідження вмісту ультрадисперсного промислового аєрозолю у повітрі робочої зони плавильника металу та сплавів машинобудівного виробництва». В роботі представлені перспективні дослідження розмірності наночастинок у повітрі робочої зони, як побічного продукту виробництва при процесах плавки металів та сплавів, вплив якого потрібно враховувати при оцінці професійних ризиків на робочих місцях.

В доповіді молодшого наукового співробітника лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН» О.В. Герасімової в розвиток теми нанотоксикології представлені дані щодо впливу наночастинок оксиду заліза на клітини периферичної крові білих щурів. Заслуговують особливої уваги дані щодо збільшення негативного  впливу наночастинок на імунну систему при зменшенні їх фізичного розміру, що може біти використано при обґрунтуванні профілактичних заходів.

Розробці новітніх матеріалів ефективного захисту від надмірного впливу електромагнітних полів та випромінювань присвячена доповідь асистента кафедри фізики Київського національного університету будівництва i архітектури Я.І. Бірук. Це може мати практичне впровадження у сучасних технологііях будівництва та захисту довкілля та виробничого середовища.

Велику зацікавленість учасників конференції викликали дві наступні доповіді, присвячені факторній гігієні праці. В доповіді наукового співробітника лабораторії по вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН» Ю.І. Леонова висвітлювались актуальні питання щодо бактеріальної та вірусної мікрофлори у повітрі офісних приміщень та проблеми так званої «хворої будівлі». Ця проблема є досить актуальною як в Україні, так і за кордоном, і потребує відповідної гігієнічної регламентації та розробки ефективних заходів профілактики, особливо, з урахуванням пандемії COVID-19.

Доповідь молодшого наукового співробітника лабораторії випробувань транспортних засобів та продукції машинобудування ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН» О.І. Никифорука була присвячена впливу депрівації магнітного поля Землі (геомагнітного поля) на поведінкові реакції лабораторних тварин з оцінкою можливих негативних ризиків для психоемоційної сфери людини. Дослідження є актуальними з урахуванням освоєння людиною нових сфер перебування, в т.ч. і космічного простору.

Впровадженню новітніх методів діагностики та лікування порушеннь стану кісткової тканин у шахтарів із професійною хронічною попереково-крижовою радикулопатією присвячена доповідь молодшого наукового співробітника відділу профпатології ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН»» О.М. Лашка. Особлива увага приділена методам денситометрії та використанню вітаміну D з метою профілактики остеопорозу у шахтарів.

Достатньо потужно були представлені доповідями молодих науковців теоретичні розробки і експериментальні дослідження лабораторії токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні в ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН». Морфологічні дослідження особливостей субхронічного впливу ацетаміприду у різних дозах на організм щурів представлені у доповіді наукового співробітника К.В. Григор’євої

Сучасним підходам до оцінювання ризику комбінованого впливу пестицидів на працюючих присвічена доповідь молодшого наукового співробітника Д.ОДонцової. Особливої уваги заслуговують оригінальні авторські підходи до оцінки впливу суміші пестицидів, що є достатньо актуальним для сучасного довкілля та виробничого середовища. 

Лаборант ІІ категорії Н.В. Худенко представила огляд альтернативних моделей тестування косметичної продукції. А молодший науковий співробітник В.В. Пригунова висвітила актуальні питання оцінки безпечності косметичної продукції з урахуванням міжнародного досвіду і вимог ЄС. Слід зазначити, що гігієнічна оцінка косметичної продукції є достатньо складним та багаторівневим процесом, який вимагає сучасного вартісного обладнання та висококваліфікованих, досвідчених спеціалістів.

Доповідь молодшого наукового співробітника лабораторії гігієни і фізіології змінної праці С.П. Довгополої була присвячена напряму фізіології праці. В роботі представлено дані виробничих досліджень щодо когнітивних функцій та самооцінки стану при порушеннях сну у хірургів, що працюють в режимі добових чергувань. Зроблено висновок, що гігієнічні критерії оцінки умов праці медичних працівників потребують уточнення та достатньо актуальною є розробка заходів профілактики порушень стану їх здоров’я. 

В цілому, доповіді молодих вчених засвідчили їх високий професійний рівень, обізнаність з даними світової науки та намагання творчо вирішувати сучасні проблеми медицини праці.

За результатами представлених доповідей та загального їх обговорення (д.б.н. В.І. Назаренко, д.с.-г.н. Т.І. Патика, к.б.н. В.Ф. Демченко, к.мед.н. Н.А. Мельник), підведення підсумків роботи конференції (заст. директора з загальних питань, заслуженого юриста України І.В. Сисоєнко) визначено переможців конкурсу (1, 2, 3 місце) за кращу наукову доповідь серед молодих вчених: І місце – Донцова Дар’я Олександрівна, молодший науковий співробітник лабораторії токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні; ІІ місце – Шаравара Лариса Павлівна, доцент кафедри загальної гігієни та екології Запорізького державного медичного університету; ІІІ місце – Довгопола Світлана Павлівна, молодший науковий співробітник лабораторії гігієни і фізіології змінної праці.

У заключній частині роботи конференції надійшли побажання всім учасникам 56-ої науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології» неодмінної удачі, формування високого рівня потенціалу інтелектуального середовища нового покоління та позитивного інноваційного розвитку, міцного здоров’я та успішного сходження на нові творчі висоти, інтеграції у світовий науково-освітній простір!